Odpowiedź na pozew w nowym KPC

Wojciech JelińskiKomentarze (1)

Ostatnio natknąłem się na artykuł dotyczący projektu ustawy wprowadzającej postępowanie gospodarcze. Tytuł artykułu był bardzo dramatyczny: “Nowy k.p.c. bez odpowiedzi na pozew i dalszych pism przygotowawczych“. Na pierwszy rzut oka – szok! Najpierw pomyślałem, że może chodzi o jakiś inny projekt ustawy. Jednak autor wyraźnie opisywał ten sam projekt, który omawiam na niniejszym blogu. Jak się okazało – po lekturze tytuł artykułu okazał się tak samo szokujący, jak nieprawdziwy. Na wstępie od razu uspokajam – odpowiedź na pozew, jak i dalsze pisma przygotowawcze w nowym k.p.c. będą.

Nie chodzi bowiem wcale o to, że ustawodawca całkowicie usunie z KPC przepisy dotyczące odpowiedzi na pozew i dalszych pism procesowych (co zdaje się sugerować tytuł artykułu). Przepisy te zostaną jedynie zmodyfikowane i umieszczone w innym miejscu kodeksu niż dotychczas.

Przyjrzyjmy się zatem regulacjom dotyczącym odpowiedzi na pozew. Obecnie przepisy określające prawo strony do jej wniesienia to art. 207 § 1 i 2 KPC:

Art. 207. § 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.
§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie

Jak widzimy odpowiedź na pozew może być wniesiona przez pozwanego  przed pierwszym posiedzeniem w sprawie. Sąd nie musi więc wyznaczać terminu pozwanemu na udzielenie odpowiedzi. Czyli nawet gdyby pozwany wniósł odpowiedź na pozew do Sądu dzień przed pierwszą rozprawą (co praktycznie uniemożliwia odpowiednie przygotowanie się drugiej strony na rozprawę), to tak wniesiona odpowiedź jest skuteczna.

A jak ma być w nowym KPC? Kwestię tę będzie regulować art. 205¹ § 1 KPC:

Art. 205¹. § 1. Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się powoda.

Tak naprawdę jedyne co się zmieni to obowiązek Sądu do wezwania pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie. Obecnie takie wezwanie i wyznaczenie terminu zależy tylko od decyzji Sądu.

A jak wygląda sprawa z dalszymi pismami przygotowawczymi? Dzisiaj procedurę ich składania przed Sądem reguluje art. 207 § 3 KPC:

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

Warto zwrócić uwagę szczególnie na drugie zdanie powyższego paragrafu – składanie pism przygotowawczych w toku sprawy następuje tylko wtedy gdy sąd tak postanowi. Już ten zapis ma na celu ograniczenie tzw. “przerzucania się” pismami procesowymi przez strony.

W nowym KPC kwestia składania pism procesowych będzie uregulowana w art. 205³ § 1:

Art. 205³. § 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sprawach zawiłych lub obrachunkowych, przewodniczący może zarządzić wymianę przez strony pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, terminy, w których pisma należy złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione

Przesłanką złożenia dalszych pism procesowych będzie więc dokonanie oceny przez sąd, czy złożenie takich pism jest w danym przypadku uzasadnione. Wydaje się więc, że możliwość składania pism procesowych będzie bardziej ograniczona niż w obecnym KPC, ale na pewno nie zostanie całkowicie wyłączona.

Tak naprawdę treść wspomnianego na wstępie artykułu jest o czymś zupełnie innym niż sugeruje to jego tytuł – chodzi bowiem o zmiany w kwestii powoływania przez strony nowych faktów i dowodów w toku procesu. Dwa główne artykuły regulujące kwestię możliwości powoływania przez stronę nowych faktów i dowodów oraz uznawania ich za spóźnione – art. 207 § 6 i art. 217 KPC – również zostaną zmodyfikowane.

I to te zmiany są głównym tematem tego artykułu, a nie te dotyczące składania pism procesowych. Zgodzę się, że zmiany te są również ważne i ciekawe. Wszystko byłoby więc w porządku, gdyby nie “apokaliptyczny” tytuł artykułu. Stąd moje pytanie – po co straszyć ludzi, skoro można po prostu napisać “Powoływanie twierdzeń i dowodów w nowym KPC“? 🙂

Odpowiedź na pozew w nowym KPC

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

dorota Wrzesień 29, 2018 o 18:07

Bardzo zaciekawiła mnie ta sprawa. Ma wiele wątków

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: