Komornik doręczy pozew

Wojciech JelińskiKomentarze (1)

Już wkrótce możemy mieć do czynienia z komornikiem znacznie wcześniej niż na etapie egzekucji. I nie chodzi tu wcale o postępowanie zabezpieczające, gdy sprawa w sądzie dopiero się toczy. Jeżeli projekt zmian w KPC zostanie uchwalony, to już niedługo komornik będzie pukał do drzwi pozwanego… żeby wręczyć mu odpis pozwu!

Ustawodawca postanowił bowiem rozwiązać problem z sytuacją, w której następuje tzw. “fikcja doręczeń” – czyli niedoręczenie przesyłki na skutek upływu terminu do odebrania pisma w placówce pocztowej. Taka przesyłka jest na gruncie postępowania cywilnego uznawana za doręczoną do adresata w ostatnim dniu terminu, w którym adresat miał możliwość odebrania pisma.

Później może jednak okazać się, że wskazany przez powoda adres był błędny, ponieważ pozwany wyprowadził się i obecnie mieszka pod innym adresem. I wtedy cała sprawa jest rozpoznawana na nowo, ponieważ odpis pozwu nie został prawidłowo doręczony.

Projekt ustawy o zmianie KPC przewiduje, aby w przypadku, gdy pozwany nie odbierze awizowanej przesyłki, do akcji wkroczył komornik! Zobaczcie jak wygląda propozycja wprowadzenia nowego przepisu art. 139¹ KPC:

Art. 139¹. § 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z  art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2 i 3 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Oznacza to, że w przypadku gdy pozwany nie obierze odpisu pozwu, to Sąd zobowiąże powoda, aby ten złożył do komornika wniosek o doręczenie pisma pozwanemu. Oczywiście, taki wniosek będzie podlegał opłacie. Obecnie poprawka do projektu ustanawia tę opłatę na kwotę 60 zł, więc dla powoda nie powinien to być kłopot.

Zadanie komornika nie będzie ograniczało się jedynie do próby doręczenia pisma pozwanemu (bo dokładnie taką samą czynność wykonywał już listonosz), ale w grę będzie wchodziło również ustalenie czy pozwany nadal mieszka pod wskazanym adresem oraz ustalenie nowego adresu pozwanego.

Na dokonanie czynności związanych z doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu ustawodawca przewidział termin dwóch miesięcy. Jeżeli w tym terminie nie uda się doręczyć przesyłki pozwanemu, albo powód nie wykaże, że pozwany faktycznie mieszka pod wskazanym przez niego adresem, to Sąd zawiesi postępowanie:

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu dwóch miesięcy stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6

Jeżeli dojdzie do zawieszenia postępowania, to powód ma rok na ustalenie prawidłowego adresu pozwanego i podjęcie postępowania. Jeżeli tego nie zrobi, to Sąd umorzy postępowanie.

Pojawiają się zarówno pozytywne, jak i krytyczne oceny proponowanego rozwiązania. Plusem na pewno jest to, że komornik ma większe niż powód możliwości, jeżeli chodzi o sposoby ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego, ponieważ posiada dostęp do różnego rodzaju rejestrów i ewidencji. Jako minus wskazuje się, że nowa procedura doręczeń zwiększa ryzyko, że pozwany celowo będzie unikał odebrania przesyłki, aby doprowadzić do przedłużenia postępowania.

Czy to rozwiązanie okaże się skuteczniejsze niż dotychczasowe, dowiemy się dopiero gdy ustawa wejdzie w życie.

Komornik doręczy pozew

{ 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

Jurek Marzec 30, 2019 o 18:16

Powróci stary zwyczaj, nie otwieram drzwi, nie odbieram poleconych, to mi nic nie zrobią.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: