Komornik doręczy pozew

Komornik doręczy pozew

Już wkrótce możemy mieć do czynienia z komornikiem znacznie wcześniej niż na etapie egzekucji. I nie chodzi tu wcale o postępowanie zabezpieczające, gdy sprawa w sądzie dopiero się toczy. Jeżeli projekt zmian w KPC zostanie uchwalony, to już niedługo komornik będzie pukał do drzwi pozwanego… żeby wręczyć mu odpis pozwu!

Ustawodawca postanowił bowiem rozwiązać problem z sytuacją, w której następuje tzw. „fikcja doręczeń” – czyli niedoręczenie przesyłki na skutek upływu terminu do odebrania pisma w placówce pocztowej. Taka przesyłka jest na gruncie postępowania cywilnego uznawana za doręczoną do adresata w ostatnim dniu terminu, w którym adresat miał możliwość odebrania pisma.

Później może jednak okazać się, że wskazany przez powoda adres był błędny, ponieważ pozwany wyprowadził się i obecnie mieszka pod innym adresem. I wtedy cała sprawa jest rozpoznawana na nowo, ponieważ odpis pozwu nie został prawidłowo doręczony.

Projekt ustawy o zmianie KPC przewiduje, aby w przypadku, gdy pozwany nie odbierze awizowanej przesyłki, do akcji wkroczył komornik! Zobaczcie jak wygląda propozycja wprowadzenia nowego przepisu art. 139¹ KPC:

Art. 139¹. § 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z  art. 139 § 1 zdanie drugie, nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2 i 3 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.

Oznacza to, że w przypadku gdy pozwany nie obierze odpisu pozwu, to Sąd zobowiąże powoda, aby ten złożył do komornika wniosek o doręczenie pisma pozwanemu. Oczywiście, taki wniosek będzie podlegał opłacie. Obecnie poprawka do projektu ustanawia tę opłatę na kwotę 60 zł, więc dla powoda nie powinien to być kłopot.

Zadanie komornika nie będzie ograniczało się jedynie do próby doręczenia pisma pozwanemu (bo dokładnie taką samą czynność wykonywał już listonosz), ale w grę będzie wchodziło również ustalenie czy pozwany nadal mieszka pod wskazanym adresem oraz ustalenie nowego adresu pozwanego.

Na dokonanie czynności związanych z doręczeniem pozwanemu odpisu pozwu ustawodawca przewidział termin dwóch miesięcy. Jeżeli w tym terminie nie uda się doręczyć przesyłki pozwanemu, albo powód nie wykaże, że pozwany faktycznie mieszka pod wskazanym przez niego adresem, to Sąd zawiesi postępowanie:

§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od doręczenia mu powyższego zobowiązania składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu przez komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu dwóch miesięcy stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6

Jeżeli dojdzie do zawieszenia postępowania, to powód ma rok na ustalenie prawidłowego adresu pozwanego i podjęcie postępowania. Jeżeli tego nie zrobi, to Sąd umorzy postępowanie.

Pojawiają się zarówno pozytywne, jak i krytyczne oceny proponowanego rozwiązania. Plusem na pewno jest to, że komornik ma większe niż powód możliwości, jeżeli chodzi o sposoby ustalenia aktualnego adresu zamieszkania pozwanego, ponieważ posiada dostęp do różnego rodzaju rejestrów i ewidencji. Jako minus wskazuje się, że nowa procedura doręczeń zwiększa ryzyko, że pozwany celowo będzie unikał odebrania przesyłki, aby doprowadzić do przedłużenia postępowania.

Czy to rozwiązanie okaże się skuteczniejsze niż dotychczasowe, dowiemy się dopiero gdy ustawa wejdzie w życie.

Komornik doręczy pozew

Wojciech Jeliński

Jestem radcą prawnym przy OIRP w Toruniu, zaś obecnie pracuję w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. W codziennej pracy zajmuję się prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem wierzytelności oraz prawem gospodarczym.

Podobne artykuły
Pozew przeciwko rolnikowi

3 Komentarze do tego wpisu post

 1. Jurek pisze:

  Powróci stary zwyczaj, nie otwieram drzwi, nie odbieram poleconych, to mi nic nie zrobią.

 2. Katarzyna pisze:

  Witam serdecznie, jak odzyskać 80 zł wpłacone do komornika za doręczenie nakazu zapłaty ?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Katarzyna, trzeba złożyć w tej sprawie wniosek o zasądzenie tych kosztów od pozwanego, jako kosztów procesu, ponieważ zostały one poniesione w związku z celowym dochodzeniem praw na drodze sądowej. Do tego wniosku trzeba załączyć odpowiednie postanowienie Komornika o ustaleniu wysokości tych kosztów.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *