Pierwsze zmiany w KPC już od 21 sierpnia 2019 r.

Pierwsze zmiany w KPC już od 21 sierpnia 2019 r.

Dzisiaj w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

To oznacza, że nowe przepisy o postępowaniu gospodarczym wejdą w życie 7 listopada 2019 r. Wraz z nimi pojawi się wiele innych rewolucyjnych zmian.

Ale zanim dojdzie do powrotu postępowania gospodarczego, trzeba pamiętać, że niektóre ze zmian wchodzą w życie po upływie 14 dni, a więc już 21 sierpnia 2019 r!

Zmiany wchodzące w życie 21 sierpnia 2019 r.

Przede wszystkim dojdzie do wprowadzenia ogólnej zasady możliwości wydawania przez sąd postanowień na posiedzeniach niejawnych. Dotychczas taka możliwość przysługiwała tylko wtedy, gdy pozwalał na to konkretny przepis.

Druga ważna zmiana to zmiana terminów do umorzenia zawieszonego postępowania. Do tej pory Sąd umarzał zawieszone postępowanie, jeżeli wniosek o jego podjęcie nie został zgłoszony w ciągu roku od jego zawieszenia. Teraz w niektórych przypadkach maksymalny termin do złożenia wniosku o podjęcie postępowania będzie wynosił 6 miesięcy lub nawet 3 miesiące!

W przypadku zaś zawieszenie postępowania z uwagi na brak osób uprawnionych do reprezentacji strony, Sąd będzie mógł umorzyć takie postępowanie po upływie 2 lat. Co więcej – pierwotny pozew wniesiony w takiej sprawie będzie wywoływał wszystkie skutki, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa (czyli np. będzie przerywał bieg przedawnienia).

W sierpniu wejdą w życie również zmiany związane z postępowaniem klauzulowym, m. in. będą nowe (łatwiejsze) zasady możliwości wszczęcia egzekucji przez następcę prawnego, ale organ egzekucyjny będzie także z urzędu badał czy nie doszło do przedawnienia roszczenia stwierdzonego tytułem wykonawczym. Szerzej zmiany te omówię w kolejnym wpisie.

Zmiany w opłatach w sprawach cywilnych

Na koniec, w sierpniu mocno zmieni się ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmienią się niektóre zasady wnoszenia opłat, jak i ich wysokość. Wprowadzone zostaną również nowe rodzaje opłat, np. opłata 100 zł od wniosku o uzasadnienie orzeczenia lub zarządzenia.

Zmienią się także zasady dotyczące opłat w sprawach o prawa majątkowe (do których zaliczają się właśnie pozwy z faktury). We wszystkich takich sprawach, jeżeli roszczenie nie przekracza 20.000 zł będą miały zastosowanie opłaty stałe według określonych progów:

W zależności od wartości przedmiotu sporu:
1) do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
2) ponad 500 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
3) ponad 1 500 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
4) ponad 4 000 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
5) ponad 7 500 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
6) ponad 10 000 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
7) ponad 15 000 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1 000 złotych.

Natomiast przy roszczeniu ponad 20.000 zł Sąd będzie pobierał opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości dochodzonego roszczenia, nie więcej jednak niż 200.000 zł.

Wzrośnie również koszt uzyskania odpisów orzeczeń lub kopii z akt sprawy. Dotychczas za kopię akt płaciło się 1 zł za każdą stronę, od 21 sierpnia 2019 r. pobierana będzie opłata 20 zł za każde rozpoczęte 20 stron. Czyli trzeba będzie uiścić opłatę w wysokości 20 zł zarówno wtedy, gdy będziemy chcieli uzyskać 18 stron, jak i 2 strony kopiowanego dokumentu. Podobnie będzie z uzyskiwaniem poświadczonych odpisów, wypisów lub wyciągów. Z dotychczasowej opłaty 6 zł za stronę, nowa opłata wyniesie 20 zł za każde rozpoczęte 10 stron dokumentu.

Jednakże wprowadzone zostało rozwiązanie (nowy art. 77a ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych), zgodnie z którym od pierwszego wniosku o wydanie odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez powoda, nie będzie się pobierać żadnej opłaty.

Wprowadzono również nowe zasady uiszczania opłaty od apelacji, ale to również materiał na kolejny wpis.

Ustawa został opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1469.

 

Wojciech Jeliński

Jestem radcą prawnym przy OIRP w Toruniu, zaś obecnie pracuję w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch.W codziennej pracy zajmuję się prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem wierzytelności oraz prawem gospodarczym.

Podobne artykuły
Kolejna nowelizacja KCP

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *