Spis rzeczy zakazanych (dla przedsiębiorców)

W postępowaniu cywilnym istnieje szereg czynności, jakie mogą podejmować strony przed sądem. Niestety, często są one wykorzystywane jedynie po to, aby opóźnić przebieg procesu. Ustawodawca w projekcie ustawy przywracającej postępowanie gospodarcze planuje więc wprowadzenie (w nowym art. 41 KPC) pojęcia nadużycia prawa procesowego.

Art. 41. Z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono (nadużycie prawa procesowego).

Stwierdzenie takiego nadużycia będzie skutkowało grzywną lub nałożeniem zwiększonych kosztów procesu, czy też zwiększonych odsetek. Nadużycie prawa procesowego dotyczyło będzie nie tylko postępowania gospodarczego, ale wszystkich postępowań, do których mają zastosowanie przepisy KPC.

Natomiast, jeżeli chodzi o postępowanie gospodarcze, to ustawodawca planuje wyłączenie stosowania w tym postępowaniu niektórych instytucji procesowych. Właśnie dlatego, że ich użycie przez strony mogłoby spowodować zwłokę w rozpoznaniu sprawy.

Czego przedsiębiorcy nie będą mogli zrobić w toku procesu? Poniżej krótka lista:

  1. Zmiana powództwa w ten sposób, że nie będzie można zgłosić nowego roszczenia zamiast lub obok dotychczasowego. Ograniczenie nie będzie jednak dotyczyło roszczenia o kolejne świadczenia, które się powtarzają.
  2. Zmiany podmiotowe – np. w sytuacji gdyby okazało się, że powództwo nie zostało wniesione przeciwko osobie, która powinna być pozwana.
  3. Złożenie pozwu wzajemnego – powództwo wzajemne w postępowaniu gospodarczym zostanie całkowicie wyłączone.
  4. Przekazanie sprawy, jeżeli pozostaje ona w związku ze sprawą prowadzoną przez sąd okręgowy, do tego sądu – obecnie pozwany na podstawie art. 205 KPC może złożyć wniosek o przekazanie sprawy toczącej się przed sądem rejonowym do sądu okręgowego, w którym toczy się inna sprawa, która ma związek z daną sprawą, aby zostały one rozpoznane łącznie.

Ponadto, projekt przewiduje, że postępowanie gospodarcze nie będzie ulegało zawieszeniu z powodu niestawiennictwa stron na rozprawie.

To kolejna porcja ograniczeń, jakie będą wprowadzone w postępowaniu gospodarczym. A na tym nie koniec. W następnym wpisie omówię jakie ograniczenia ustawodawca przewidział w zakresie dowodów.

Spis rzeczy zakazanych

Wojciech Jeliński
Podobne artykuły
Pozew przeciwko rolnikowi
Kredyt kupiecki w praktyce
Kolejne zmiany w KPC

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *