Jako, że jest okres przedświąteczny i wszędzie już grają kolędy, ze sklepowych półek patrzą na nas setki tysięcy mikołajów, a w telewizji pewnie już puszczają zapowiedź “Kevina samego w domu”, to trudno się dziwić, że podczas czytania projektu nowelizacji KPC skojarzenie ze świętami samo mi się nasunęło.

Swego czasu popularnością cieszył się animowany film “Ekspres polarny“. Zdobył nawet 3 nominacje do Oscarów. I własnie z tym filmem nasunęło mi się skojarzenie, gdy czytałem projekt nowego art. 47985, a dokładniej chodzi mi o jego § 5:

§ 5. Przewodniczący i sąd są obowiązani podejmować czynności tak, by rozstrzygnięcie w sprawie zapadło nie później, niż sześć miesięcy od dnia wniesienia odpowiedzi na pozew. Jeżeli odpowiedź ta była dotknięta brakami termin ten biegnie od dnia usunięcia jej braków, a jeżeli jej nie wniesiono – od dnia upływu terminu do jej wniesienia.

Ustawodawca planuje więc iście ekspresowe tempo, w jakim ma się odbyć cała rozprawa w procesie gospodarczym. Wyrok ma być wydany w ciągu 6 miesięcy od dnia wniesienia odpowiedzi na pozew. Dokładnie pół roku i sprawa ma być rozstrzygnięta. Dla niektórych taki czas może się wydawać i tak zbyt długi, ale realia są takie, że w niektórych sądach pół roku czeka się na samo wydanie nakazu zapłaty.

Oczami wyobraźni ujrzałem więc pociąg, który rozpoczyna trasę na stacji “Pozew”, następnie zatrzymuje się na stacji “Odpowiedź na pozew” i dalej pędzi aż do stacji końcowej “Wyrok”. Ekspres sądowy.

Jak to ma wyglądać w praktyce, na razie nie jestem w stanie sobie wyobrazić. Może pomoże w tym nowy obowiązek planowania rozpraw i posiedzenia przygotowawcze (o których jeszcze napiszę), ale czas 6 miesięcy to naprawdę niewiele. Na pierwszy rzut oka wydaje się wręcz nierealny do spełnienia, chociaż bardzo bym się cieszył, gdyby faktycznie udało się tego terminu dotrzymać. Jedna rozprawa, ewentualnie dwie i koniec. Przynajmniej w pierwszej instancji.

I tak jak główny bohater “Ekspresu polarnego” (ciekawostka – w filmie ani razu nie pada jego imię) przemierza tym pociągiem drogę na biegun północny, tak też uczestnicy postępowania gospodarczego wsiądą w pociąg do wyroku, który zawiezie ich tam w ekspresowym tempie. Planowany przyjazd za 6 miesięcy.

Tylko, żeby się nie okazało, że ten pociąg po drodze się wykolei…

Ekspres sądowy

Uff… to był ciężki tydzień. W pracy – dużo terminowych pism, a w międzyczasie lektura projektu nowej ustawy. Prywatnie, wiadomo – okres przedświąteczny i poszukiwania prezentów dla najbliższych. Kolejne dni mijają szybko, czas ucieka, a ze wszystkim trzeba przecież zdążyć.

To jest jednak dobry okres, aby przypomnieć, że terminy są nieodłączną częścią naszego codziennego życia. I tak samo jak w życiu, tak i w prawie terminów należy dochowywać.

Piszę o tych terminach, ponieważ w nowym postępowaniu gospodarczym planowane jest ograniczenie możliwości powoływania nowych twierdzeń i dowodów w procesie. Ale po kolei.

Obecnie kwestię powoływania twierdzeń i dowodów reguluje art. 217 KPC:

Art. 217 . § 1. Strona może aż do zamknięcia rozprawy przytaczać okoliczności faktyczne i dowody na uzasadnienie swoich wniosków lub dla odparcia wniosków i twierdzeń strony przeciwnej.
§ 2. Sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich we właściwym czasie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności.

Jak widzisz, generalnie nie ma ograniczenia odnośnie powoływania nowych okoliczności i dowodów w toku procesu. Co prawda przepis wskazuje, że Sąd pominie dowody spóźnione, ale to, czy dany dowód będzie uznany za spóźniony, to w gruncie rzeczy ocena samego Sądu. A taka ocena jest uzależniona od okoliczności danej sprawy.

W nowym postępowaniu gospodarczym możliwość powoływania dowodów zostanie znacznie ograniczona. Kwestię tę ma regulować nowy art. 47982:

Art. 47982. § 1. Strona jest obowiązana w swym pierwszym piśmie procesowym powołać wszystkie twierdzenia i dowody pod rygorem utraty prawa ich powoływania w dalszym postępowaniu oraz oświadczyć, że powołała wszystkie twierdzenia i dowody.

Przepis ten nałoży na stronę obowiązek powołania wszystkich twierdzeń i dowodów już w pierwszym piśmie procesowym. Dodatkowo strona w treści takiego pisma będzie musiała złożyć oświadczenie, że powołała wszystkie twierdzenia i dowody. Jeżeli strona nie powoła niektórych twierdzeń i dowodów, które mogła zgłosić w pierwszym piśmie procesowym, to tym samym utraci prawo ich późniejszego powoływania.

Przewidziany jest jeden wyjątek, który umożliwi powołanie nowych twierdzeń i dowodów później niż w pierwszym piśmie procesowym. Przewiduje go § 4 nowego art. 47982:

§ 4. Spóźnione twierdzenia i dowody podlegają pominięciu, chyba że strona wykaże, że ich powołanie nie było możliwe albo że potrzeba powołania wynikła później. W takim przypadku dalsze twierdzenia i dowody na ich poparcie powinny być powołane w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym ich powołanie stało się możliwe lub wynikła potrzeba ich powołania.

Powołanie nowych dowodów w postępowaniu gospodarczym będzie więc możliwe tylko w dwóch przypadkach: gdy nie można było wcześniej powołać się na dany dowód (np. pojawił się on dopiero teraz), lub gdy wcześniej nie było potrzeby, aby powołać się na ten dowód (np. gdy ujawniły się nowe okoliczności sprawy).

Jednak przepis wprowadza też ograniczenie w postaci terminu na zgłoszenie nowych twierdzeń i dowodów. Wynosi on dwa tygodnie od dnia, w którym możliwe stało się powołanie nowych dowodów lub pojawiła się potrzeba ich powołania. Po przekroczeniu tego terminu, dowody będą uznawane za spóźnione i Sąd pominie je przy rozstrzyganiu sprawy.

Terminy ważna rzecz. A gdy jest ich dużo, to łatwo się jest w nich pogubić. Dlatego życzę Ci, abyś w tym okresie przedświątecznych zakupów, zdążył zrobić wszystko na czas. I kupić prezenty, i złożyć pismo w Sądzie.

A sobie życzę, żebym zdążył zrobić kolejny wpis zanim upłynie ten tydzień 🙂

Powoływanie twierdzeń i dowodów w nowym postępowaniu gospodarczym

Wczoraj późnym wieczorem ukazał się zapowiadany projekt ustawy o zmianie KPC, na mocy której ma zostać przywrócone postępowanie gospodarcze.

Projekt jest bardzo obszerny – na tym etapie ma aż 69 stron. Z projektem możesz zapoznać się TUTAJ. Odrębne przepisy dotyczące postępowania gospodarczego znajdują się na stronach 42-46.

Ja oczywiście już zabieram się do czytania! A następnie – do omawiania, opisywania i oceniania projektu. Wszystko oczywiście na bieżąco będę zamieszczał w kolejnych wpisach.

Tak na szybko – to, co najbardziej rzuciło mi się w oczy, to całkowicie nowe rozwiązanie jakim jest wprowadzenie umów dowodowych, czyli umów, na podstawie których strony będą mogły wyłączyć możliwość powoływania się na niektóre rodzaje dowodów.

Projekt jest obecnie w fazie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania, także podejrzewam, że jeszcze kilka razy jego treść się zmieni. Niemniej jednak, już na pierwszy rzut oka mogę powiedzieć, że na pewno dostarczy on wielu tematów do dyskusji 🙂

projekt ustawy przywracającej postępowanie gospodarcze

Ostatnio wspomniałem o tym, że znam jedną klauzulę, która może Ci pomóc w przyspieszeniu dochodzenia należności z Twoich faktur. Nie dość, że jest ona skuteczna bez podpisania faktury przez odbiorcę, to jednocześnie umieszczając ją na fakturze spełniasz jeden z wymogów do wniesienia pozwu.

Zanim przejdę do podania treści tej klauzuli, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na art. 187 § 1 pkt 3 KPC, który brzmi:

Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: (…)
3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jak widzisz, w pozwie powinna zostać podana informacja, czy między stronami doszło w ogóle do próby rozwiązania istniejącego sporu. A jeżeli takiej próby nie było, należy odpowiednio uargumentować dlaczego. 

Zauważ, że przepis nie nakłada obowiązku przeprowadzenia jakichkolwiek rozmów między stronami. Mówi tylko o próbie rozwiązania sporu. Taką próbą może być wystosowanie wezwania do zapłaty. Jeżeli bowiem na skutek takiego wezwania dłużnik nie zapłacił, ani też w jakikolwiek sposób nie odpowiedział na Twoje wezwanie, to Ty ze swojej strony podjąłeś próbę rozwiązania sporu. Tym samym spełniłeś warunek z wspomnianego już art. 187 § 1 pkt 3 KPC.

Z reguły wygląda to tak, że najpierw wystawiasz fakturę, mija termin zapłaty i dopiero wysyłasz do dłużnika wezwanie. Trochę czasu na pewno upłynie, a przecież nie masz pewności co w tym czasie dzieje się u dłużnika. Jeżeli nie ma z jego strony żadnego kontaktu lepiej więc nie zwlekać i wnieść pozew.

Jak przyspieszyć całą procedurę związaną z wezwaniem dłużnika do zapłaty? Po prostu w treści faktury napisz:

“Faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.”

To takie proste, a jak skraca czas, po upływie którego możesz dochodzić swych należności przed sądem. Wystawiając fakturę jednocześnie wystosowujesz wezwanie do zapłaty. To oznacza, że po upływie terminu zapłaty wskazanego w fakturze, możesz od razu składać pozew do sądu.

Na koniec pamiętaj, że w takiej fakturze koniecznie musi być wskazany termin i sposób dokonania zapłaty. Ponadto, aby powoływać się na to, że faktura była również wezwaniem do zapłaty musisz mieć dowód doręczenia takiej faktury – tak samo jak w przypadku zwykłego wezwania do zapłaty. Taką fakturę najlepiej jest więc wysłać listem poleconym.

Jak przyspieszyć dochodzenie należności?

Pamiętam jak przed maturą wszyscy nauczyciele powtarzali jak mantrę: “Uważnie czytajcie treść zadania”. Gdy człowiek słyszał to kilkadziesiąt razy dziennie, to jego jedyną słuszną reakcją na te słowa było przewrócenie oczami.

Nie zrozum mnie źle – oczywiście, że nauczyciele mieli rację. Co więcej – takie “czytanie ze zrozumieniem” jest podstawą nie tylko na egzaminach, ale również w codziennej pracy. Zwłaszcza gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zawiera różnego rodzaju umowy. Zwracałem na to uwagę już w tym wpisie, i będę cały czas to powtarzał: jeżeli chcesz odpowiednio przygotować się do ewentualnego procesu – w pierwszej kolejności zadbaj o treść faktury.

Dzisiaj dam Ci kilka wskazówek jak to zrobić, jeżeli chodzi o umieszczenie na fakturach klauzul. Jakie klauzule można zamieścić na fakturze? Poniżej kilka przykładów:

  1. Do momentu zapłaty ceny, towar pozostaje własnością sprzedawcy. Taka klauzula uprawnia sprzedawcę, w przypadku niezapłacenia ceny w terminie, do żądania odebrania wydanego towaru. Przy czym to Ty decydujesz czy chcesz dochodzić zapłaty, czy też zwrotu towaru.
  2. Podpisanie faktury oznacza potwierdzenie zgodności towaru/wykonania usługi zgodnie z zamówieniem. Taka klauzula wskazuje, że Twoje świadczenie jest kompletne i zostało wykonane prawidłowo.
  3. Podpisując fakturę odbiorca potwierdza właściwą jakość zakupionych towarów/wykonania usługi. Ta klauzula potwierdza, że świadczenie zostało przez Ciebie spełnione w należyty sposób.
  4. Odbiorca nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do zakupionych towarów/wykonanej usługi. Taka klauzula może stanowić dowód prawidłowego wykonania przez Ciebie świadczenia.

Jak pewnie sam zauważyłeś, klauzule te są do siebie dość podobne. W zasadzie klauzule mogą być rożne, a wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzisz i na czym najbardziej Ci zależy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby na fakturze takich klauzul było więcej niż jedna.

Jednak musisz pamiętać, że jakiekolwiek klauzule możesz zamieścić na fakturze tylko wtedy, jeżeli w zawartej umowie nie ma innych zapisów dotyczących danej kwestii. Jeżeli bowiem coś zostało uregulowane w umowie, to na fakturze można umieścić tylko takie klauzule, które są zgodne z treścią tej umowy.

Jest jeszcze jedna kwestia związana ze skutecznością umieszczonych klauzul. Jest to wymóg podpisania faktury przez drugą stronę. Tylko w takiej sytuacji bowiem dana klauzula będzie wywoływała skutki prawne! O podpisie na fakturze jeszcze na pewno napiszę, a na razie więcej możesz przeczytać TUTAJ. Jak się zorientujesz, czasami uzyskanie takiego podpisu to ciężka sprawa.

Chociaż… jest jedna klauzula, która nie wymaga podpisu drugiej strony, a może przyczynić się do przyspieszenia dochodzenia Twoich roszczeń. Ale o tym w następnym wpisie.

Klauzule na fakturze

1 9 10 11 12 13 Strona 11 z 13