Roszczenia pomiędzy przedsiębiorcami

Wojciech JelińskiKomentarze (0)

Ostatnio pisałem o roszczeniach należnych z faktury, gdzie wspominałem o dodatkowych roszczeniach wobec strony, która jest przedsiębiorcą. Dzisiaj rozwinę ten temat i wskażę jakie dokładnie roszczenia przysługują Ci wobec drugiego przedsiębiorcy. Zanim to jednak nastąpi – małe przypomnienie.

Pojęcie przedsiębiorcy jest obecnie zdefiniowane w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i brzmi ono tak:

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Widzisz więc, że aby być uznanym za przedsiębiorcę należy wykonywać działalność gospodarczą. To z kolei prowadzi nas do jej definicji, która już niedługo ulegnie zmianie.  Warto zapoznać się z nową definicją działalności gospodarczej, ponieważ będzie ona decydowała o uznaniu danego podmiotu za przedsiębiorcę (co czasami nie jest takie oczywiste).

Szczególne roszczenia pomiędzy przedsiębiorcami reguluje głównie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowychWprowadza ona przede wszystkim odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych (czyli obecnie aż 9,5% w skali roku). Aktualnie są to najwyższe odsetki należne z mocy ustawy.

Odsetki te należą się również w przypadku, kiedy strony w ogóle nie określiły w umowie terminu zapłaty. W takim przypadku ustawa daje dłużnikowi 30 dni, licząc od dnia spełnienia świadczenia przez wierzyciela, na zapłatę należnego wynagrodzenia. Po upływie tego terminu wierzycielowi należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ustawa reguluje również sytuację, w której strony co prawda ustaliły termin zapłaty, ale jest on dłuższy niż 30 dni od dnia spełnienia świadczenia przez wierzyciela. W takim przypadku wierzyciel może żądać zapłaty odsetek ustawowych (obecnie 5% w skali roku), które nalicza się od 31. dnia do dnia wymagalności roszczenia.

Jeżeli dłużnik opóźni się z zapłatą, to oprócz odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, wierzycielowi przysługuje również rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro. Na pewno szerzej omówię to roszczenie w jednym z kolejnych wpisów. Tym bardziej, że w naszej kancelarii zawsze doradzamy klientom, aby dochodzili tej rekompensaty.

Ostatnie z roszczeń jakie przysługuje na mocy tej ustawy to koszty odzyskiwania należności faktycznie przez nas poniesione, jeżeli przekraczają one kwotę 40 euro rekompensaty. Do tego rodzaju kosztów można zaliczyć przede wszystkim koszty poniesione w związku ze skorzystaniem z usług prawnika.

Oczywiście powyższe roszczenia dotyczą umów, które stanowią transakcje handlowe w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. A więc polegają na odpłatnej dostawie towaru lub odpłatnym świadczeniu usługi. Tego typu transakcje, to jak nietrudno się domyślić, ogromna część obrotu gospodarczego. Dlatego warto wiedzieć jakie roszczenia przysługują nam w przypadku braku zapłaty. Zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie występuje przedsiębiorca.

Roszczenia pomiędzy przedsiębiorcami

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: