Roszczenia pomiędzy przedsiębiorcami

Ostatnio pisałem o roszczeniach należnych z faktury, gdzie wspominałem o dodatkowych roszczeniach wobec strony, która jest przedsiębiorcą. Dzisiaj rozwinę ten temat i wskażę jakie dokładnie roszczenia przysługują Ci wobec drugiego przedsiębiorcy. Zanim to jednak nastąpi – małe przypomnienie.

Pojęcie przedsiębiorcy jest obecnie zdefiniowane w art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i brzmi ono tak:

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Widzisz więc, że aby być uznanym za przedsiębiorcę należy wykonywać działalność gospodarczą. To z kolei prowadzi nas do jej definicji, która już niedługo ulegnie zmianie.  Warto zapoznać się z nową definicją działalności gospodarczej, ponieważ będzie ona decydowała o uznaniu danego podmiotu za przedsiębiorcę (co czasami nie jest takie oczywiste).

Szczególne roszczenia pomiędzy przedsiębiorcami reguluje głównie ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowychWprowadza ona przede wszystkim odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, które stanowią sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych (czyli obecnie aż 9,5% w skali roku). Aktualnie są to najwyższe odsetki należne z mocy ustawy.

Odsetki te należą się również w przypadku, kiedy strony w ogóle nie określiły w umowie terminu zapłaty. W takim przypadku ustawa daje dłużnikowi 30 dni, licząc od dnia spełnienia świadczenia przez wierzyciela, na zapłatę należnego wynagrodzenia. Po upływie tego terminu wierzycielowi należą się odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Ustawa reguluje również sytuację, w której strony co prawda ustaliły termin zapłaty, ale jest on dłuższy niż 30 dni od dnia spełnienia świadczenia przez wierzyciela. W takim przypadku wierzyciel może żądać zapłaty odsetek ustawowych (obecnie 5% w skali roku), które nalicza się od 31. dnia do dnia wymagalności roszczenia.

Jeżeli dłużnik opóźni się z zapłatą, to oprócz odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, wierzycielowi przysługuje również rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro. Na pewno szerzej omówię to roszczenie w jednym z kolejnych wpisów. Tym bardziej, że w naszej kancelarii zawsze doradzamy klientom, aby dochodzili tej rekompensaty.

Ostatnie z roszczeń jakie przysługuje na mocy tej ustawy to koszty odzyskiwania należności faktycznie przez nas poniesione, jeżeli przekraczają one kwotę 40 euro rekompensaty. Do tego rodzaju kosztów można zaliczyć przede wszystkim koszty poniesione w związku ze skorzystaniem z usług prawnika.

Oczywiście powyższe roszczenia dotyczą umów, które stanowią transakcje handlowe w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. A więc polegają na odpłatnej dostawie towaru lub odpłatnym świadczeniu usługi. Tego typu transakcje, to jak nietrudno się domyślić, ogromna część obrotu gospodarczego. Dlatego warto wiedzieć jakie roszczenia przysługują nam w przypadku braku zapłaty. Zwłaszcza jeżeli po drugiej stronie występuje przedsiębiorca.

Roszczenia pomiędzy przedsiębiorcami

Wojciech Jeliński

Jestem radcą prawnym przy OIRP w Toruniu, zaś obecnie pracuję w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. W codziennej pracy zajmuję się prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem wierzytelności oraz prawem gospodarczym.

Podobne artykuły
Pozew przeciwko rolnikowi
Kredyt kupiecki w praktyce

2 Komentarze do tego wpisu post

  1. Joanna pisze:

    Stary dobry Kazik nie rdzewieje

  2. Katarzyna pisze:

    W 2023 r. mają wejść nowe przepisy dotyczące windykacji. Jestem zatrudniona w firmie z materiałami biurowymi i zajmuję się windykacją. Wysyłam wezwania do zapłaty do kontrahentów, którzy nie płacą i piszę pozwy do Sądu. Nie mam zawodu komornika. Czy po wejściu w 2023 r. nowej ustawy o działalności windykacyjnej będę mogła dalej zajmować się windykacją ?

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *