Ostatnio wspomniałem o tym, że znam jedną klauzulę, która może Ci pomóc w przyspieszeniu dochodzenia należności z Twoich faktur. Nie dość, że jest ona skuteczna bez podpisania faktury przez odbiorcę, to jednocześnie umieszczając ją na fakturze spełniasz jeden z wymogów do wniesienia pozwu.

Zanim przejdę do podania treści tej klauzuli, chciałbym zwrócić Twoją uwagę na art. 187 § 1 pkt 3 KPC, który brzmi:

Art. 187. § 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: (…)
3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Jak widzisz, w pozwie powinna zostać podana informacja, czy między stronami doszło w ogóle do próby rozwiązania istniejącego sporu. A jeżeli takiej próby nie było, należy odpowiednio uargumentować dlaczego. 

Zauważ, że przepis nie nakłada obowiązku przeprowadzenia jakichkolwiek rozmów między stronami. Mówi tylko o próbie rozwiązania sporu. Taką próbą może być wystosowanie wezwania do zapłaty. Jeżeli bowiem na skutek takiego wezwania dłużnik nie zapłacił, ani też w jakikolwiek sposób nie odpowiedział na Twoje wezwanie, to Ty ze swojej strony podjąłeś próbę rozwiązania sporu. Tym samym spełniłeś warunek z wspomnianego już art. 187 § 1 pkt 3 KPC.

Z reguły wygląda to tak, że najpierw wystawiasz fakturę, mija termin zapłaty i dopiero wysyłasz do dłużnika wezwanie. Trochę czasu na pewno upłynie, a przecież nie masz pewności co w tym czasie dzieje się u dłużnika. Jeżeli nie ma z jego strony żadnego kontaktu lepiej więc nie zwlekać i wnieść pozew.

Jak przyspieszyć całą procedurę związaną z wezwaniem dłużnika do zapłaty? Po prostu w treści faktury napisz:

“Faktura jest jednocześnie wezwaniem do zapłaty.”

To takie proste, a jak skraca czas, po upływie którego możesz dochodzić swych należności przed sądem. Wystawiając fakturę jednocześnie wystosowujesz wezwanie do zapłaty. To oznacza, że po upływie terminu zapłaty wskazanego w fakturze, możesz od razu składać pozew do sądu.

Na koniec pamiętaj, że w takiej fakturze koniecznie musi być wskazany termin i sposób dokonania zapłaty. Ponadto, aby powoływać się na to, że faktura była również wezwaniem do zapłaty musisz mieć dowód doręczenia takiej faktury – tak samo jak w przypadku zwykłego wezwania do zapłaty. Taką fakturę najlepiej jest więc wysłać listem poleconym.

Jak przyspieszyć dochodzenie należności?

Pamiętam jak przed maturą wszyscy nauczyciele powtarzali jak mantrę: “Uważnie czytajcie treść zadania”. Gdy człowiek słyszał to kilkadziesiąt razy dziennie, to jego jedyną słuszną reakcją na te słowa było przewrócenie oczami.

Nie zrozum mnie źle – oczywiście, że nauczyciele mieli rację. Co więcej – takie “czytanie ze zrozumieniem” jest podstawą nie tylko na egzaminach, ale również w codziennej pracy. Zwłaszcza gdy ktoś prowadzi działalność gospodarczą i zawiera różnego rodzaju umowy. Zwracałem na to uwagę już w tym wpisie, i będę cały czas to powtarzał: jeżeli chcesz odpowiednio przygotować się do ewentualnego procesu – w pierwszej kolejności zadbaj o treść faktury.

Dzisiaj dam Ci kilka wskazówek jak to zrobić, jeżeli chodzi o umieszczenie na fakturach klauzul. Jakie klauzule można zamieścić na fakturze? Poniżej kilka przykładów:

 1. Do momentu zapłaty ceny, towar pozostaje własnością sprzedawcy. Taka klauzula uprawnia sprzedawcę, w przypadku niezapłacenia ceny w terminie, do żądania odebrania wydanego towaru. Przy czym to Ty decydujesz czy chcesz dochodzić zapłaty, czy też zwrotu towaru.
 2. Podpisanie faktury oznacza potwierdzenie zgodności towaru/wykonania usługi zgodnie z zamówieniem. Taka klauzula wskazuje, że Twoje świadczenie jest kompletne i zostało wykonane prawidłowo.
 3. Podpisując fakturę odbiorca potwierdza właściwą jakość zakupionych towarów/wykonania usługi. Ta klauzula potwierdza, że świadczenie zostało przez Ciebie spełnione w należyty sposób.
 4. Odbiorca nie wnosi żadnych zastrzeżeń co do zakupionych towarów/wykonanej usługi. Taka klauzula może stanowić dowód prawidłowego wykonania przez Ciebie świadczenia.

Jak pewnie sam zauważyłeś, klauzule te są do siebie dość podobne. W zasadzie klauzule mogą być rożne, a wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju działalność prowadzisz i na czym najbardziej Ci zależy. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby na fakturze takich klauzul było więcej niż jedna.

Jednak musisz pamiętać, że jakiekolwiek klauzule możesz zamieścić na fakturze tylko wtedy, jeżeli w zawartej umowie nie ma innych zapisów dotyczących danej kwestii. Jeżeli bowiem coś zostało uregulowane w umowie, to na fakturze można umieścić tylko takie klauzule, które są zgodne z treścią tej umowy.

Jest jeszcze jedna kwestia związana ze skutecznością umieszczonych klauzul. Jest to wymóg podpisania faktury przez drugą stronę. Tylko w takiej sytuacji bowiem dana klauzula będzie wywoływała skutki prawne! O podpisie na fakturze jeszcze na pewno napiszę, a na razie więcej możesz przeczytać TUTAJ. Jak się zorientujesz, czasami uzyskanie takiego podpisu to ciężka sprawa.

Chociaż… jest jedna klauzula, która nie wymaga podpisu drugiej strony, a może przyczynić się do przyspieszenia dochodzenia Twoich roszczeń. Ale o tym w następnym wpisie.

Klauzule na fakturze

Pod tym wpisem wywiązała się mała dyskusja na temat tego, co dokładnie potwierdza faktura. Dzisiaj chciałbym trochę rozwinąć ten temat i przybliżyć Ci kwestię treści faktury VAT.

Każdy z przedsiębiorców posługuje się trochę innym wzorcem faktury. I nie chodzi mi tylko o układ graficzny. Niektóre faktury są wręcz minimalistyczne – zawierają tylko niezbędne z punktu widzenia prawa elementy (o czym za chwilę). Są również takie faktury, w których treści znajdują się różne klauzule, np. “Kupujący oświadcza, że odebrał towar bez zastrzeżeń”. Jeżeli do tej pory sądziłeś, że to w sumie nie ma znaczenia, bo “ktoś ma po prostu taki wzór”, to musisz zmienić takie myślenie!

Zapamiętaj, że to, co znajduje się na fakturze, jest bardzo ważne w kontekście ewentualnego procesu. To, na co faktura jest dowodem, zależy przede wszystkim od jej treści.

Podstawowe elementy faktury zostały określone w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis ten jest dość obszerny, więc nie będę przytaczał go w całości (możesz się z nim szczegółowo zapoznać TUTAJ). Niemniej jednak najważniejsze elementy faktury to:

 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • data wystawienia,
 • data dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub data otrzymania zapłaty, jeżeli zapłata została już dokonana w całości lub w części, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury,
 • nazwa (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miara i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto),
 • stawka podatku,
 • kwota należności ogółem.

Bez elementów wskazanych powyżej dany dokument nie będzie fakturą. Ale przepisy określają tylko minimalną treść faktury. Nie jest zabronione, aby na fakturze umieścić dodatkową treść. Takim dodatkowym elementem jest na przykład termin płatności faktury. Żaden przepis nie nakłada bowiem obowiązku umieszczania takiego elementu, mimo tego oczywistym jest, gdy kontrahent prosi o fakturę na przelew, że taki termin płatności musi się na fakturze znaleźć.

Chciałbym, aby w krew weszła Ci praktyka umieszczania na fakturze dodatkowej treści – tak jak robisz to w przypadku terminu płatności faktury. Może to być skuteczny sposób na udowodnienie Twoich twierdzeń, jakie powołujesz w pozwie, a dodatkowo możesz w ten sposób zapewnić sobie szybsze rozpoznanie Twojej sprawy. Warto rozważyć wprowadzenie dodatkowych klauzul zwłaszcza w kontekście powrotu postępowania gospodarczego.

Oczywiście musisz pamiętać, że faktura nigdy nie zastąpi umowy. Jeżeli więc przepisy prawa wskazują, że umowa danego rodzaju musi być zawarta w formie pisemnej, to żadna, nawet najbardziej naszpikowana klauzulami faktura nie będzie wystarczającym dowodem na to, że powstało jakiekolwiek zobowiązanie.

Zwróć uwagę na treść faktury

Jest taki dowcip:

Świeżo upieczony prawnik wraca do domu i mówi do swojego ojca, też prawnika:
– Tato! Wygrałem tę sprawę, z którą Ty męczyłeś się przez 20 lat!
Na co ojciec:
– Ty idioto! Ja z tej sprawy zbudowałem dom, kupiłem trzy samochody, a Ty ją skończyłeś na pierwszej rozprawie.

Tak, wiem, że ten kawał ma już bardzo długą brodę. Niestety, takie postrzeganie pracy prawnika jest nadal powszechne, chociaż w rzeczywistości nasze podejście do spraw jest dokładnie odwrotne. Nam, jako prawnikom zależy własnie na tym, żeby sprawę zakończyć szybko i sprawnie.  Czas liczy się zwłaszcza przy odzyskaniu pieniędzy z niezapłaconej faktury. Najlepszy scenariusz to oczywiście nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym (co za sobą niesie i jak go uzyskać – wszystkiego dowiesz się TUTAJ).

Ale gdy już dojdzie do rozprawy, to zawsze dążymy do tego, aby rozpraw było jak najmniej. Im mniej rozpraw, tym szybciej Sąd wyda wyrok i przedsiębiorca odzyska swoje pieniądze – proste.

Dlatego bardzo się ucieszyłem, że w nowym postępowaniu gospodarczym zasadą ma być tylko jedna rozprawa. Dobrze przeczytałeś – jedna. To oznacza, że wszystkie dowody jakie masz do dyspozycji będzie należało powołać już w pozwie, o czym pisałem TUTAJ. Jeżeli tego nie zrobisz, narazisz się na to, że Twoje dalsze dowody – mimo, że istotne dla sprawy – sąd uzna za spóźnione.

Jest to z jednej strony rozwiązanie bardzo wymagające – po Twojej stronie leży obowiązek zgłoszenia wszelkich dowodów mających znaczenie dla sprawy. Jeżeli tego nie zrobisz – sąd nie będzie na Ciebie czekał. Wyda wyrok na podstawie tego, co ma.

Z drugiej strony – będzie to mocno ograniczało możliwość jakichkolwiek prób blokowania procesu przez dłużników. Jeżeli ktoś ma istotne dowody – będzie mógł je zgłosić. Dla pustych pism procesowych, z których nie wynika nic innego, jak tylko chęć przedłużenia postępowania, nie będzie już miejsca.

Zmiana ma na celu wymusić na stronach ograniczenie liczby pism wnoszonych do sądu. Poza tym, w oczywisty sposób wpłynie na przyspieszenie całego postępowania. W większości przypadków myślę, że będzie to skuteczne rozwiązanie i sędziowie będą korzystać z tego, aby pierwsza rozprawa była jednocześnie ostatnią.

Ale jestem realistą i wiem, że będą też takie sprawy, gdzie na jednej rozprawie na pewno się nie skończy. Tylko, żeby faktycznie szło zbudować z tego dom… 🙂

Ile rozpraw w procesie?

Zapowiadałem, że będę pisał o nowym postępowaniu gospodarczym, ale przecież nie tylko o tym temacie jest ten blog. Nazwa „Pozew z faktury” do czegoś zobowiązuje. Pora więc na wpis dotyczący obecnych przepisów i pozwu z faktury właśnie.

Podstawową rzeczą jaką musisz zrozumieć, żeby w ogóle zabrać się do pisania pozwu jest to, że przed sądem znaczenie mają fakty. Innymi słowy – w pozwie trzeba po prostu napisać co się zdarzyło. Wynika to wprost z art. 187 § 1 pkt 2 K.p.c.:

§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać: (…)

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu

Wbrew powszechnej opinii pisma składane w sądzie nie muszą być napisane „po prawniczemu”. Wręcz przeciwnie, powinny one być napisane w prosty, przystępny sposób. Najlepiej tak, żeby sędzia po przeczytaniu pisma nie musiał się zastanawiać co autor miał na myśli.

A więc – przytoczenie faktów. To jest ta łatwa część. Druga ważna rzecz, związana z przygotowaniem pozwu, to wskazanie dowodów, które potwierdzają podane przez Ciebie fakty. Jednym z takich dowodów jest właśnie faktura. Przy sprawach gospodarczych jest to wręcz dowód podstawowy.

Faktura jest bardzo ważnym dokumentem. Potwierdza ona fakt istnienia Twojego roszczenia. Dodatkowo określa – przy braku pisemnej umowy – inne istotne rzeczy jak np. termin zapłaty.

Musisz jednak pamiętać, że faktura sama w sobie może nie być wystarczającym dowodem. Dlatego warto do pozwu załączyć wszystkie dokumenty związane ze sprawą. Takimi dokumentami mogą być np. e-maile, w treści których kontrahent składał zamówienie, a przede wszystkim zawarte umowy. Tak naprawdę wszystko to, co wiąże się z daną sprawą i Twoim roszczeniem, ma znaczenie w procesie gospodarczym.

Najczęściej przedsiębiorcy, którzy szukają u nas pomocy w odzyskaniu długu wiedzą, że bez faktury ani rusz. Niestety, bywa też tak, że jako dokumentację przynoszą jedynie fakturę. A to czasem może przed sądem nie wystarczyć.

Pamiętaj, że wszystkie dokumenty związane z Twoja sprawą są ważne. Dlatego zawsze stosuj się do następującej zasady: „Przed napisaniem pozwu należy zebrać dowody”.

Pozew z faktury podstawy

1 11 12 13 14 Strona 13 z 14