Zwrot kosztów odzyskiwania należności

Wojciech JelińskiKomentarze (0)

Czas płynie bardzo szybko. Pozostały niecałe 4 tygodnie do Świąt Bożego Narodzenia, o czym nieustannie przypominają nam wszelkiego rodzaju ozdoby świąteczne i czekoladowe Mikołaje, które można kupić już praktycznie we wszystkich sklepach. Koniec roku tuż za pasem, a wraz z nim nadejdą rewolucyjne zmiany w dochodzeniu wierzytelności, przede wszystkim za sprawą nowej ustawy o komornikach.

Pozostając jednak w temacie aktualnych przepisów, chciałbym dzisiaj zwrócić Twoją uwagę na jedno z roszczeń uregulowanych w bardzo ważnej dla wierzycieli ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Chodzi mi o uprawnienie do żądania od dłużnika zwrotu poniesionych kosztów odzyskiwania należności.

Aby wytłumaczyć o co chodzi, zobacz co reguluje art. 10 ust. 2 tej ustawy:

Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

Jak pewnie już wiesz, w art. 10 ust. 1 uregulowano roszczenie o zapłatę 40 euro rekompensaty. Kolejny ustęp stanowi o dalszej możliwości dochodzenia od dłużnika kosztów, jakie wierzyciel poniósł w związku z działaniami windykacyjnymi. Koszty odzyskiwania należności to bowiem wszystkie koszty związane z podjęciem działań przeciwko dłużnikowi, które nie są związane z kosztami procesu.

W prostych słowach: jeżeli w związku z wytoczeniem powództwa przeciwko dłużnikowi poniosłeś dodatkowe koszty, to możesz żądać od dłużnika ich zwrotu.

Możliwość dochodzenia kosztów jest jednak uzależniona od trzech warunków.

Pierwszym warunkiem jest to, że wierzyciel może dochodzić kosztów tylko w takiej wysokości, w jakiej przekraczają one równowartość kwoty 40 euro (o obliczaniu tej równowartości możesz przeczytać TUTAJ). Jeżeli więc koszty związane ze skorzystaniem z usług radcy prawnego wynoszą np. 1.000 zł, zaś równowartość kwoty 40 euro wyniosła 170 zł, to można dochodzić od dłużnika jedynie pozostałej kwoty, czyli 830 zł. Wynika to z tego, że kwota 40 euro stanowi już pewną rekompensatę dla wierzyciela za opóźnienie w płatności. Dlatego, jeżeli wierzyciel dochodzi kosztów związanych z dochodzeniem należności, to musi mieć na uwadze, że wcześniej uzyskał już dodatkową rekompensatę.

Po drugie, wysokość kosztów odzyskiwania należności musi być uzasadniona. To oznacza, że wysokość poniesionych kosztów podlega ocenie Sądu i może on uznać pewne koszty za nieuzasadnione w kontekście przedmiotu sprawy. Dla przykładu, jeżeli za sprawę o 10.000 zł zapłaciliśmy firmie windykacyjnej 9.000 zł. Niewątpliwie taka wysokość kosztów już na pierwszy rzut oka jest nieuzasadniona i Sąd raczej nie przyzna wierzycielowi kosztów w takiej wysokości.

Najwięcej problemów w praktyce sprawia właśnie kwestia, które koszty są “uzasadnione”. Polska ustawa tego co prawda nie określa, ale należy pamiętać, że stanowi ona wdrożenie prawa unijnego, a konkretniej Dyrektywy 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych. Zgodnie z motywem 20 preambuły oraz art. 6 ust. 3 tej Dyrektywy do tego rodzaju kosztów należą przede wszystkim koszty poniesione przez wierzyciela w związku ze skorzystaniem z usług prawnika lub firmy windykacyjnej.

Po trzecie, roszczenie o zwrot kosztów odzyskiwania należności musi być wymagalne. Jako, że ustawa nie precyzuje terminu wymagalności roszczenia, to aby stało się ono wymagalne niezbędne jest wcześniejsze wezwanie dłużnika do zapłaty wraz z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Dopiero po upływie terminu wskazanego w wezwaniu, roszczenie o zapłatę kosztów odzyskiwania należności może być dochodzone przed Sądem.

Jeżeli spełniamy wszystkie 3 warunki, to możemy złożyć pozew przeciwko dłużnikowi o zapłatę kosztów odzyskiwania należności. Oczywiście takie roszczenie należy odpowiednio udowodnić, a więc załączenie faktury od kancelarii prawnej oraz potwierdzenia dokonania zapłaty to podstawa.

Tutaj mała uwaga praktyczna! Należy pamiętać, że jeżeli byłeś reprezentowany w postępowaniu głównym przez profesjonalnego pełnomocnika, to pewnie Sąd zasądził już na Twoją rzecz koszty zastępstwa prawnego. To też trzeba mieć na uwadze przy dochodzeniu kosztów odzyskiwania należności. Dlatego też roszczenie o zwrot kosztów odzyskiwania należności będzie przysługiwać, jeżeli za usługę prawnika zapłaciłeś więcej niż przyznane na Twoją rzecz koszty zastępstwa w procesie.

Całkowite koszty usług skorzystania z profesjonalnego pełnomocnika, których zamierzasz dochodzić powinny więc zostać pomniejszone zarówno o wysokość równowartości 40 euro, jak i o koszty zastępstwa prawnego przyznane w postępowaniu głównym. Ponadto ich wysokość powinna być odpowiednio uzasadniona w świetle okoliczności danej sprawy, a roszczenie o ich zapłatę musi być wymagalne. Jeżeli te warunki są spełnione, to możesz pozwać dłużnika o zapłatę poniesionych przez Ciebie kosztów.

Zwrot kosztów odzyskiwania należności

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Publikując komentarz przekazujesz Kancelarii swoje dane osobowe, w tym imię i nazwisko, pseudonim, numer IP, swój adres e-mail i ewentualnie adres strony internetowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale bez ich przekazania nie będę mógł odpowiedzieć na Twój komentarz. Widoczny na stronie będzie wyłącznie podpis, data opublikowania komentarza oraz ewentualnie adres podanej przez Ciebie witryny internetowej. Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. (ul. Warszawska 4/3, 87-100 Toruń). Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na komentarz. Szanujemy Twoją prywatność - dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. Dane będziemy przechowywać przez okres publikacji komentarza – po tym okresie zostaną usunięte. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: radcowie@radcowie.biz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: