Jak napisać pozew – pytania i odpowiedzi

Jak napisać pozew - pytania i odpowiedzi

Na horyzoncie szykuje nam się już tarcza antykryzysowa 3.0, która przyniesie ze sobą uchylenie obecnego zawieszenia terminów procesowych. W praktyce oznacza to oczywiście “odmrożenie” sądów (chociaż sądy w czasie epidemii nie były tak naprawdę zamrożone, a co najwyżej “schłodzone” ;)) i stopniowe rozpoznawanie spraw, które zdążyły się nagromadzić w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Jeżeli sądy zaczynają wracać do pracy, to warto zastanowić się nad złożeniem pozwu właśnie teraz. Dlaczego? Większość osób zapewne będzie z tym zwlekać do momentu gdy sytuacja związana z epidemią koronawirusa się uspokoi. Wówczas ich sprawa może zwyczajnie utknąć w sądzie na kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy. Sądy oprócz nowych spraw muszą bowiem rozpoznać jeszcze stare sprawy, które zostały wstrzymane na czas epidemii. Wszystkie rozprawy wyznaczone od połowy marca do połowy maja zostały bowiem odwołane. Spowoduje to ogromne opóźnienie w dalszym przebiegu tych spraw. A sądy już mają na głowie tysiące nowych spraw, które wpłynęły w okresie epidemii!

Gdy więc po przywróceniu biegu terminów procesowych wszyscy ruszą ze składaniem pozwów, to sądy zostaną po prostu zalane stosem dokumentów. Kto będzie mógł zatem liczyć na szybsze rozpoznanie sprawy? Ci, którzy swoje pozwy napisali konkretnie, zwięźle i zrozumiale. Im szybciej sędzia zrozumie treść pozwu, tym szybciej podejmie decyzję co do sprawy. Jak napisać pozew? Poniżej kilka wskazówek.

1. Od czego zacząć przygotowywać pozew?

Żeby zabrać się do pisania pozwu najpierw zgromadź wszystkie dokumenty związane ze sprawą. W szczególności poszukaj umów, faktur, maili, pism wysłanych do pozwanego i pism, jakie pozwany wysłał do Ciebie, notatek związanych ze sprawą, itp. Te dokumenty to podstawa całej sprawy. Potwierdzają one, że w sprawie miały miejsce określone fakty – złożenie zamówienia, zrealizowanie zamówienia, odbiór towaru, wystawienie faktury, upływ terminu zapłaty. Dodatkowo porządkują one wszystkie wydarzenia. Mając wszystkie dokumenty łatwiej jest napisać co się stało w sprawie.

Zastanów się czy w sprawę oprócz Ciebie i pozwanego zaangażowane były inne osoby – to są potencjalni świadkowie, na których zeznaniach możesz się oprzeć. Jeżeli znasz te osoby, to porozmawiaj z nimi o sprawie – co pamiętają, na co zwrócili uwagę. Być może powiedzą o jakimś szczególe, który mógł Ci umknąć.

Czy Twoja sprawa jest skomplikowana ? Wymaga wiedzy technicznej, budowlanej, medycznej? Pamiętaj, że sąd zna się na prawie, a nie na budowie domów, czy prawidłowych parametrach urządzeń technicznych. Rozważ czy w sprawie konieczna jest znajomość wiedzy specjalistycznej. Jeżeli tak – niezbędne będzie sporządzenie w sprawie opinii przez biegłego sądowego.

Po tym jak już zbierzesz wszystkie dowody możesz zabrać się do właściwego pisania pozwu

2. Co trzeba zawrzeć w pozwie?

W pozwie najważniejsze są trzy rzeczy:

 • określenie żądania – musisz wskazać sądowi czego się domagasz, np.

wnoszę o zasądzenie od pozwanego kwoty 1.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia zapłaty

 • wskazanie faktów związanych ze sprawą – opis sprawy, co się dotychczas stało, na czym opierasz swoje żądanie. Najlepiej jest opisać sprawę chronologicznie – zawarcie umowy, spełnienie świadczenia, wystawienie faktury, brak zapłaty w terminie, wezwanie do zapłaty. Zrób to prostymi zdaniami. Nie ma potrzeby opisywania przebiegu wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z dłużnikiem. Wystarczy po prostu napisać: “Pomimo licznych wezwań, pozwany nie zapłacił należności.” i wszyscy wiedzą o co chodzi.
 • wskazanie dowodów – wszystkie wskazane przez nas fakty muszą znaleźć odzwierciedlenie w przedstawionych przez nas dowodach. Jeżeli piszesz o tym, że wysłałeś wezwanie do zapłaty, to musisz się na to wezwanie powołać. Może to wyglądać np. tak:

Dnia 4 maja 2020 r. wysłałem do pozwanego wezwanie do zapłaty. Pozwany odebrał wezwanie dnia 5 maja 2020 r. Pomimo odebrania wezwania, pozwany nie zapłacił należnej kwoty. Pozwany nie udzielił też żadnej odpowiedzi na moje wezwanie.

dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 4.05.2020 r., zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 5.05.2020 r.

3. Jakie wymogi formalne musi spełniać pozew?

Szczegółowe omówienie podstawowych wymogów formalnych każdego pisma procesowego zawarłem w TYM wpisie. W skrócie są to:

 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie stron,
 • wskazanie rodzaju pisma,
 • osnowa pisma,
 • podpis,
 • wymienienie załączników.

Ponadto pozew musi spełniać dodatkowe wymogi, ponieważ jest pierwszym pismem w sprawie:

 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron,
 • numer PESEL/NIP/KRS powoda

Na koniec należy pamiętać o wymogach formalnych samego pozwu:

 • określenie żądania,
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia
 • wskazanie faktów,
 • informacja o próbie polubownego rozwiązania sporu

Pamiętaj, aby w pozwie zgłosić również wnioski dowodowe. Przykładowy wniosek dowodowy wygląda w ten sposób:

wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu w postaci umowy z dnia 4.05.2020 r. na okoliczność: zawarcia umowy przez strony i jej treści, wysokości wynagrodzenia

albo:

wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Jana Kowalskiego, wezwanie na adres: ul. Przykładowa 1, 87-100 Toruń, na okoliczność: złożenia zamówienia przez Pozwanego, odbioru towaru przez Pozwanego, zgodności wydanego towaru z zamówieniem.

4. Jak oznaczyć strony procesowe?

Prawidłowe oznaczenie stron procesowych jest niezwykle istotne – wszelkie pomyłki oznaczają w praktyce dłuższy czas całego postępowania. Zwracaj uwagę na nazwisko bądź nazwę podmiotu, którego pozywasz. Pamiętaj, że jeżeli nie znasz nr PESEL/NIP/KRS pozwanego, to sąd będzie ustalał taki numer z urzędu. Jakakolwiek literówka czy odstępstwo w nazwisku osoby fizycznej może sprawić, że przez to sąd znajdzie niewłaściwą osobę. Odkręcenie tego będzie kosztować Cię cenny czas.

Jeszcze większą uwagę należy zwrócić przy nazwach podmiotów podlegających wpisowi do odpowiednich rejestrów. Dlaczego? Ponieważ tutaj znaczenie ma każdy myślnik, cudzysłów, przecinek i kropka. Więcej pisałem o tym TUTAJ.

Druga ważna sprawa to prawidłowe oznaczanie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą. Częstym błędem jest oznaczanie jako pozwanego jakiejś “firmy usługowo-handlowej”. Musisz pamiętać, że stroną w takich sprawach jest osoba fizyczna, a nie jej firma czy zakład – TUTAJ dokładny wpis na ten temat.

5. Jak oznaczyć datę wymagalności roszczenia?

Od 9 lipca 2018 r. wprowadzono nowy wymóg formalny pozwu w postaci wskazania daty wymagalności dochodzonego roszczenia. Data ta oznacza dzień, od którego możesz dochodzić swoich należności przed sądem. Ponadto z tym dniem rozpoczyna się również bieg terminu przedawnienia roszczenia. Dniem wymagalności jest następny dzień po ustalonym terminie płatności. Jeżeli więc termin zapłaty przypadł na 5 maja 2020 r., to datą wymagalności roszczenia będzie 6 maja 2020 r.

6. Jak wykazać próbę polubownego rozwiązania sporu?

W związku z nowelizacją, która m.in. przywróciła postępowanie gospodarcze w życie wszedł przepis, zgodnie z którym stronę, która zaniechała próby dobrowolnego rozwiązania sporu przed wytoczeniem sporu, sąd może obciążyć kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy. Tym bardziej w sprawach gospodarczych należy więc wykazać to, że podjęliśmy próbę rozwiązania sporu. Taką próbą jest np. wysłanie wezwania do zapłaty ze wskazaniem, że po upływie wskazanego terminu będziemy zmuszeni dochodzić roszczenia na drodze sądowej.

Warto w takim wezwaniu wskazać, że jesteś otwarty na polubowne rozwiązania sporu i czekasz na propozycje w tym zakresie, lub od razu napisać, że możesz rozłożyć zadłużenie na raty. Jeżeli dłużnik nie odpowie na to wezwanie, będzie to dowód na to, że nie był on zainteresowany polubownym rozwiązaniem sprawy.

7. Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu?

Do wartości przedmiotu sporu (WPS) wliczają się wszystkie należności dochodzone pozwem. W pierwszej kolejności będą to należności wynikające z faktury. Jeżeli zawarta umowa była transakcją handlową, to można żądać również dodatkowych roszczeń.

Odnośnie należności odsetkowych, to możesz ich nie wliczać do WPS, tylko zażądać ich zasądzenia za określony okres, np. “od 2 października 2019 r. do dnia zapłaty” – wówczas nie musisz wyliczać ich wysokości na dzień składania pozwu.

Możesz też jednak skapitalizować odsetki na dzień poprzedzający złożenie pozwu i następnie zażądać od takiej kwoty dalszych odsetek za opóźnienie, za okres od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty. Wówczas wyliczone odsetki należy bezwzględnie wliczyć do WPS.

Musisz też pamiętać, że WPS zaokrągla się zawsze w górę do pełnego złotego. Jeżeli więc kwota należności wynosi 500,03 zł, to WPS będzie wówczas wynosiła 501 zł.

8. Jaką opłatę należy uiścić od pozwu?

Wysokość opłaty od pozwu jest zależna w pierwszej kolejności od rodzaju danej sprawy. Wysokość opłat określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach o zapłatę opłata od pozwu jest zależna od WPS, przy czym ustala się ją inaczej w sprawach do 20.000 zł i powyżej tej kwoty. W sprawach do 20.000 zł zastosowanie mają następujące stawki opłat:

 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. 501 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. 1 501 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. 4 001 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. 7 501 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. 10 001 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. 15 001 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Natomiast jeżeli WPS przekracza 20.000 zł, to wówczas opłata od pozwu wynosi 5% tej wartości.

9. O czym jeszcze należy pamiętać przy pisaniu pozwu?

Pamiętaj, że oprócz powyżej wskazanych wymogów, które są niezbędne do złożenia pozwu, powinieneś zawrzeć w jego treści również inne wnioski:

 1. Wniosek o zasądzenie kosztów procesu – bez tego wniosku sąd nie zasądzi od pozwanego kosztów, jakie poniesiesz w procesie – przede wszystkim uiszczonej przez Ciebie opłaty od pozwu. Pamiętaj, żeby w tym wniosku napisać, że żądasz zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.
 2. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia przygotowawczego również pod Twoją nieobecność – dzięki temu sąd będzie mógł przeprowadzić postępowanie dowodowe nawet jeżeli nie stawisz się do sądu w wyznaczonym terminie. Brak takiego wniosku będzie skutkował tym, że jeżeli nie stawisz się na wyznaczone posiedzenie, to sąd po prostu zawiesi takie postępowanie. W przypadku wyznaczenia posiedzenia przygotowawczego, bez takiego wniosku sąd od razu umorzy postępowanie, a dodatkowo obciąży Cię kosztami procesu. Widzisz więc, że lepiej jest złożyć ten wniosek, niż narazić się na ponoszenie kosztów procesu. Złożenie takiego wniosku nie wyklucza bowiem Twojego udziału w postępowaniu sądowym. W mojej ocenie zawsze trzeba stawiać się na wyznaczone posiedzenia, żeby móc odpowiednio zareagować na to, co się dzieje w sądzie. Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego czy rozprawy pod nieobecność strony jest tutaj tylko “buforem bezpieczeństwa”, który ma zabezpieczyć Cię przed negatywnymi konsekwencjami niestawiennictwa.
 3. wniosek o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia dowodów znajdujących się w jego posiadaniu – jeżeli wiesz, że pozwany ma dostęp do dokumentów, które mogą być pomocne w rozpoznaniu sprawy, możesz złożyć wniosek, aby sąd zobowiązał pozwanego do ich przedstawienia. Jest to bardzo pomocne m.in. przy wykazaniu faktu, że pozwany zaakceptował wystawioną przez Ciebie fakturę VAT – możesz bowiem wnieść o zobowiązanie do przekazania przez pozwanego jego ksiąg rachunkowych.

10. Zapomniałem dołączyć niektórych załączników do pozwu. Co mam teraz zrobić?

Jeżeli te załączniki były wymienione w treści pozwu – doślij je do sądu jak najszybciej. Nie czekaj, aż sąd sam wezwie Cię do uzupełnienia pozwu, bo to może potrwać miesiąc, albo nawet i dłużej. Napisz po prostu pismo wyjaśniające, że przez omyłkę nie dołączyłeś niektórych załączników i dołącz je do tego pisma. Zadzwoń do sądu i ustal czy sprawie została nadana już sygnatura – jeśli tak, po prostu wskaż ją w piśmie wyjaśniającym. Jeżeli sprawa nie ma jeszcze sygnatury wskaż dokładnie, że załączniki dotyczą tej konkretnej sprawy – wskaż datę pozwu, strony sprawy i jej opis. Nie zapomnij dołączyć również odpisu pisma i załączników dla pozwanego.

Jeżeli w ogóle nie wskazałeś niektórych załączników w pozwie, to wówczas musisz przygotować pismo z dodatkowymi wnioskami dowodowymi – będzie to jednak dalsze pismo procesowe, a nie pismo uzupełniające braki pozwu.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące przygotowania pozwu – zadaj je w komentarzu pod tym wpisem. Chętnie pomogę 🙂


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – rady dla wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze.
 • Agaty Kicińskiej Prawo dla pracodawcy – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Wojciech Jeliński
Podobne artykuły

22 Komentarze do tego wpisu post

 1. Kaśka pisze:

  Witam serdecznie, czy można pozwać Niepubliczną Szkołę Podstawową, która nie ma osobowości prawnej ? Nie posiada nr NIP ma tylko regon.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kaśka, ustawa o systemie oświaty nie przyznaje zdolności prawnej szkołom niepublicznym, a więc podmioty te, co do zasady, są pozbawione zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym. Za ich zobowiązania odpowiada natomiast organ prowadzący daną szkołę. Z ciekawości się zapytam – z czego wynika roszczenie?

 2. Kinga pisze:

  Dzień dobry. Chciałam się poradzić, którego kontrahenta powinnam wskazać w pozwie. Firmę, na którą jest wystawiona faktura czy firmę która zamawiała produkt ? Na fakturze nabywcą jest firma x, a odbiorcą firma y. Na fakturze widnieje również dopisek, że płatnikiem jest firma y. Kogo w tym przypadku należy pozwać ?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kinga, aby przeanalizować kwestię kto tutaj jest faktycznie dłużnikiem musiałbym poznać okoliczności sprawy – czy była zawierana pisemna umowa? Kto składał zamówienia? Czy firma x dysponowała stosownym upoważnieniem od firmy y na złożenie tego zamówienia? Zachęcam do bezpośredniego kontaktu przez zakładkę “Kontakt”.

 3. Marcin pisze:

  Fajny artykuł świetnie w prostych słowach opisane.

 4. Adam pisze:

  A jak wierzyciel ma odzyskać koszty doręczenia przez komornika? Przykładowo dłużnik nie odbierał nakazu zapłaty z sądu przy doręczaniu przez pocztę, ale odebrał przy doręczeniu komorniczym i nakaz się uprawomocnił.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Adam, trzeba złożyć do Sądu wniosek o zasądzenie tych kosztów. Do tego wniosku dołączasz postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów doręczenia. Sąd powinien rozstrzygnąć o tych kosztach postanowieniem.

   • ja pisze:

    A jaka jest podstawa prawna takiego wniosku już po uprawomocnieniu się nakazu? Czy jak sąd wyda takie postanowienie to potem trzeba wnieść o klauzulę też na postanowienie?

    • Wojciech Jeliński pisze:

     W mojej ocenie będzie to art. 98 § 1 KPC – koszty dokonania doręczenia powinny być uznane za koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw przez powoda. Ponadto zostały one poniesione w wyniku postawy pozwanego, który nie odebrał przesyłki z sądu pomimo, że wskazany adres był prawidłowy.
     Po wydaniu postanowienia musi się ono uprawomocnić i wtedy trzeba złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

 5. Agnieszka pisze:

  Super artykuł zresztą jak wszystkie.
  W pozwie należy podać datę wymagalności roszczenia. Co w przypadku jeśli w jednym pozwie mam kilka faktur ? Należy uwzględnić najstarszą datę ? Jak to wygląda ?

 6. Agnieszka pisze:

  dziękuję za informację. a gdzie powinna być zamieszczona ta informacja? w której rubryce ? mogę datę wymagalności roszczenia podać w uzasadnieniu ?

 7. Monika pisze:

  Kontrahent zamówił artykuły na kwotę 3000. W dniu 1.01.2020 zapłacił 1000 zł. Do zapłaty zostało 2000 zł.
  Czy w jednym pozwie możemy żądać kwoty za nieopłaconą fakturę 2000 zł, 40 euro oraz odsetek od zapłaconego 1000 zł w wysokości 88,22 zł ? Wszystkie żądania należy wpisać w formularzu w pkt 6.1 ? Wiem, że nie trzeba składać pozwu na formularzach, ale jest mi wygodniej.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Monika, tak – w jednym pozwie możesz żądać wszystkich roszczeń związanych z tą transakcją. Jeżeli chcesz złożyć pozew na formularzu, to w rubryce “żądana kwota” wpisujesz sumę wszystkich roszczeń. Dopiero w rubryce “odsetki” trzeba wyszczególnić poszczególne kwoty ze wskazaniem rodzaju odsetek i okresów ich naliczania.
   Pamiętaj, że jeżeli masz dane o składnikach majątku dłużnika, to możesz w pozwie złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia – od jakiegoś czasu jest to bardzo ułatwione, pisałem o tym w tym wpisie: https://www.pozewzfaktury.pl/dwie-ustawy-dla-wierzycieli/

 8. Kaśka pisze:

  Jakie dokumenty załączone do pozwu trzeba poświadczyć za zgodność z oryginałem ?
  Czy następujące dokumenty muszą być potwierdzone ?
  – potwierdzenie odbioru paczki
  – e-maile
  – wydruk z rejestru SIO
  – xero potwierdzenia odbioru pisma

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kaśka, potwierdzenie za zgodność z oryginałem dotyczy profesjonalnych pełnomocników reprezentujących stronę. Strona sama nie może poświadczyć kserokopii za zgodność z oryginałem.
   Ponadto, takie dokumenty jak wydruki wiadomości e-mail lub wydruki z rejestrów nie powinny być w ogóle poświadczane, ponieważ w oryginale są to pliki elektroniczne. Ich wydruk jest traktowany jako forma dokumentowa i nie musi być w jakikolwiek sposób poświadczany.

 9. Małgorzata pisze:

  Dzień Dobry
  Bardzo proszę o pomoc w sprawie technicznej składania pozwu do sądu właściwego, sprawa w trybie upominawczym – odzyskiwanie należności.. Pozew składany jest drogą pocztową. Oto moje pytania:
  1. Czy do sądu wysyłam 3 wydruki pozwów i 3 komplety dokumentów ( dla każdej ze stron, czyli Pozwany Powód Sąd?
  2. Czy do Pozwanego wysyłam pozew wraz załącznikami samodzielnie, czy jest to czynność leżąca po stronie sądu?
  Nie jestem oczywiście profesjonalnym pełnomocnikiem, zatem moje pytania mogą wydać się trywialne, niestety dostęp do wiedzy prawniczej bywa często szalenie ograniczony
  Z poważaniem
  Małgorzata

  • Kaśka pisze:

   Wszystkie pisma procesowe składa się w tylu egzemplarzach, ilu uczestników strony przeciwnej bierze udział w danym postępowaniu. Dodatkowo jeden egzemplarz pisma należy złożyć dla sądu. To samo odnosi się do załączników, jakie są składane wraz z pismem. Pisma składa się w biurze podawczym sądu lub na poczcie listem poleconym.

 10. Kaśka pisze:

  Witam serdecznie. Mam pytanie komu należą się koszty postępowania klauzulowego w przypadku reprezentowania sprawy w Sądzie przez pełnomocnika ? Czy powinien otrzymać je pełnomocnik czy wierzyciel ?

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *