Jak napisać pozew – pytania i odpowiedzi

Jak napisać pozew - pytania i odpowiedzi

Na horyzoncie szykuje nam się już tarcza antykryzysowa 3.0, która przyniesie ze sobą uchylenie obecnego zawieszenia terminów procesowych. W praktyce oznacza to oczywiście „odmrożenie” sądów (chociaż sądy w czasie epidemii nie były tak naprawdę zamrożone, a co najwyżej „schłodzone” ;)) i stopniowe rozpoznawanie spraw, które zdążyły się nagromadzić w ciągu ostatnich dwóch miesięcy.

Jeżeli sądy zaczynają wracać do pracy, to warto zastanowić się nad złożeniem pozwu właśnie teraz. Dlaczego? Większość osób zapewne będzie z tym zwlekać do momentu gdy sytuacja związana z epidemią koronawirusa się uspokoi. Wówczas ich sprawa może zwyczajnie utknąć w sądzie na kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy. Sądy oprócz nowych spraw muszą bowiem rozpoznać jeszcze stare sprawy, które zostały wstrzymane na czas epidemii. Wszystkie rozprawy wyznaczone od połowy marca do połowy maja zostały bowiem odwołane. Spowoduje to ogromne opóźnienie w dalszym przebiegu tych spraw. A sądy już mają na głowie tysiące nowych spraw, które wpłynęły w okresie epidemii!

Gdy więc po przywróceniu biegu terminów procesowych wszyscy ruszą ze składaniem pozwów, to sądy zostaną po prostu zalane stosem dokumentów. Kto będzie mógł zatem liczyć na szybsze rozpoznanie sprawy? Ci, którzy swoje pozwy napisali konkretnie, zwięźle i zrozumiale. Im szybciej sędzia zrozumie treść pozwu, tym szybciej podejmie decyzję co do sprawy. Jak napisać pozew? Poniżej kilka wskazówek.

1. Od czego zacząć przygotowywać pozew?

Żeby zabrać się do pisania pozwu najpierw zgromadź wszystkie dokumenty związane ze sprawą. W szczególności poszukaj umów, faktur, maili, pism wysłanych do pozwanego i pism, jakie pozwany wysłał do Ciebie, notatek związanych ze sprawą, itp. Te dokumenty to podstawa całej sprawy. Potwierdzają one, że w sprawie miały miejsce określone fakty – złożenie zamówienia, zrealizowanie zamówienia, odbiór towaru, wystawienie faktury, upływ terminu zapłaty. Dodatkowo porządkują one wszystkie wydarzenia. Mając wszystkie dokumenty łatwiej jest napisać co się stało w sprawie.

Zastanów się czy w sprawę oprócz Ciebie i pozwanego zaangażowane były inne osoby – to są potencjalni świadkowie, na których zeznaniach możesz się oprzeć. Jeżeli znasz te osoby, to porozmawiaj z nimi o sprawie – co pamiętają, na co zwrócili uwagę. Być może powiedzą o jakimś szczególe, który mógł Ci umknąć.

Czy Twoja sprawa jest skomplikowana ? Wymaga wiedzy technicznej, budowlanej, medycznej? Pamiętaj, że sąd zna się na prawie, a nie na budowie domów, czy prawidłowych parametrach urządzeń technicznych. Rozważ czy w sprawie konieczna jest znajomość wiedzy specjalistycznej. Jeżeli tak – niezbędne będzie sporządzenie w sprawie opinii przez biegłego sądowego.

Po tym jak już zbierzesz wszystkie dowody możesz zabrać się do właściwego pisania pozwu

2. Co trzeba zawrzeć w pozwie?

W pozwie najważniejsze są trzy rzeczy:

 • określenie żądania – musisz wskazać sądowi czego się domagasz, np.

wnoszę o zasądzenie od pozwanego kwoty 1.000 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia zapłaty

 • wskazanie faktów związanych ze sprawą – opis sprawy, co się dotychczas stało, na czym opierasz swoje żądanie. Najlepiej jest opisać sprawę chronologicznie – zawarcie umowy, spełnienie świadczenia, wystawienie faktury, brak zapłaty w terminie, wezwanie do zapłaty. Zrób to prostymi zdaniami. Nie ma potrzeby opisywania przebiegu wszystkich rozmów telefonicznych prowadzonych z dłużnikiem. Wystarczy po prostu napisać: „Pomimo licznych wezwań, pozwany nie zapłacił należności.” i wszyscy wiedzą o co chodzi.
 • wskazanie dowodów – wszystkie wskazane przez nas fakty muszą znaleźć odzwierciedlenie w przedstawionych przez nas dowodach. Jeżeli piszesz o tym, że wysłałeś wezwanie do zapłaty, to musisz się na to wezwanie powołać. Może to wyglądać np. tak:

Dnia 4 maja 2020 r. wysłałem do pozwanego wezwanie do zapłaty. Pozwany odebrał wezwanie dnia 5 maja 2020 r. Pomimo odebrania wezwania, pozwany nie zapłacił należnej kwoty. Pozwany nie udzielił też żadnej odpowiedzi na moje wezwanie.

dowód: wezwanie do zapłaty z dnia 4.05.2020 r., zwrotne potwierdzenie odbioru z dnia 5.05.2020 r.

3. Jakie wymogi formalne musi spełniać pozew?

Szczegółowe omówienie podstawowych wymogów formalnych każdego pisma procesowego zawarłem w TYM wpisie. W skrócie są to:

 • oznaczenie sądu,
 • oznaczenie stron,
 • wskazanie rodzaju pisma,
 • osnowa pisma,
 • podpis,
 • wymienienie załączników.

Ponadto pozew musi spełniać dodatkowe wymogi, ponieważ jest pierwszym pismem w sprawie:

 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron,
 • numer PESEL/NIP/KRS powoda

Na koniec należy pamiętać o wymogach formalnych samego pozwu:

 • określenie żądania,
 • oznaczenie daty wymagalności roszczenia
 • wskazanie faktów,
 • informacja o próbie polubownego rozwiązania sporu

Pamiętaj, aby w pozwie zgłosić również wnioski dowodowe. Przykładowy wniosek dowodowy wygląda w ten sposób:

wnoszę o przeprowadzenie dowodu z dokumentu w postaci umowy z dnia 4.05.2020 r. na okoliczność: zawarcia umowy przez strony i jej treści, wysokości wynagrodzenia

albo:

wnoszę o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka Jana Kowalskiego, wezwanie na adres: ul. Przykładowa 1, 87-100 Toruń, na okoliczność: złożenia zamówienia przez Pozwanego, odbioru towaru przez Pozwanego, zgodności wydanego towaru z zamówieniem.

4. Jak oznaczyć strony procesowe?

Prawidłowe oznaczenie stron procesowych jest niezwykle istotne – wszelkie pomyłki oznaczają w praktyce dłuższy czas całego postępowania. Zwracaj uwagę na nazwisko bądź nazwę podmiotu, którego pozywasz. Pamiętaj, że jeżeli nie znasz nr PESEL/NIP/KRS pozwanego, to sąd będzie ustalał taki numer z urzędu. Jakakolwiek literówka czy odstępstwo w nazwisku osoby fizycznej może sprawić, że przez to sąd znajdzie niewłaściwą osobę. Odkręcenie tego będzie kosztować Cię cenny czas.

Jeszcze większą uwagę należy zwrócić przy nazwach podmiotów podlegających wpisowi do odpowiednich rejestrów. Dlaczego? Ponieważ tutaj znaczenie ma każdy myślnik, cudzysłów, przecinek i kropka. Więcej pisałem o tym TUTAJ.

Druga ważna sprawa to prawidłowe oznaczanie osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą. Częstym błędem jest oznaczanie jako pozwanego jakiejś „firmy usługowo-handlowej”. Musisz pamiętać, że stroną w takich sprawach jest osoba fizyczna, a nie jej firma czy zakład – TUTAJ dokładny wpis na ten temat.

5. Jak oznaczyć datę wymagalności roszczenia?

Od 9 lipca 2018 r. wprowadzono nowy wymóg formalny pozwu w postaci wskazania daty wymagalności dochodzonego roszczenia. Data ta oznacza dzień, od którego możesz dochodzić swoich należności przed sądem. Ponadto z tym dniem rozpoczyna się również bieg terminu przedawnienia roszczenia. Dniem wymagalności jest następny dzień po ustalonym terminie płatności. Jeżeli więc termin zapłaty przypadł na 5 maja 2020 r., to datą wymagalności roszczenia będzie 6 maja 2020 r.

6. Jak wykazać próbę polubownego rozwiązania sporu?

W związku z nowelizacją, która m.in. przywróciła postępowanie gospodarcze w życie wszedł przepis, zgodnie z którym stronę, która zaniechała próby dobrowolnego rozwiązania sporu przed wytoczeniem sporu, sąd może obciążyć kosztami procesu niezależnie od wyniku sprawy. Tym bardziej w sprawach gospodarczych należy więc wykazać to, że podjęliśmy próbę rozwiązania sporu. Taką próbą jest np. wysłanie wezwania do zapłaty ze wskazaniem, że po upływie wskazanego terminu będziemy zmuszeni dochodzić roszczenia na drodze sądowej.

Warto w takim wezwaniu wskazać, że jesteś otwarty na polubowne rozwiązania sporu i czekasz na propozycje w tym zakresie, lub od razu napisać, że możesz rozłożyć zadłużenie na raty. Jeżeli dłużnik nie odpowie na to wezwanie, będzie to dowód na to, że nie był on zainteresowany polubownym rozwiązaniem sprawy.

7. Jak obliczyć wartość przedmiotu sporu?

Do wartości przedmiotu sporu (WPS) wliczają się wszystkie należności dochodzone pozwem. W pierwszej kolejności będą to należności wynikające z faktury. Jeżeli zawarta umowa była transakcją handlową, to można żądać również dodatkowych roszczeń.

Odnośnie należności odsetkowych, to możesz ich nie wliczać do WPS, tylko zażądać ich zasądzenia za określony okres, np. „od 2 października 2019 r. do dnia zapłaty” – wówczas nie musisz wyliczać ich wysokości na dzień składania pozwu.

Możesz też jednak skapitalizować odsetki na dzień poprzedzający złożenie pozwu i następnie zażądać od takiej kwoty dalszych odsetek za opóźnienie, za okres od dnia złożenia pozwu do dnia zapłaty. Wówczas wyliczone odsetki należy bezwzględnie wliczyć do WPS.

Musisz też pamiętać, że WPS zaokrągla się zawsze w górę do pełnego złotego. Jeżeli więc kwota należności wynosi 500,03 zł, to WPS będzie wówczas wynosiła 501 zł.

8. Jaką opłatę należy uiścić od pozwu?

Wysokość opłaty od pozwu jest zależna w pierwszej kolejności od rodzaju danej sprawy. Wysokość opłat określa ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W sprawach o zapłatę opłata od pozwu jest zależna od WPS, przy czym ustala się ją inaczej w sprawach do 20.000 zł i powyżej tej kwoty. W sprawach do 20.000 zł zastosowanie mają następujące stawki opłat:

 1. do 500 złotych – w kwocie 30 złotych;
 2. 501 złotych do 1 500 złotych – w kwocie 100 złotych;
 3. 1 501 złotych do 4 000 złotych – w kwocie 200 złotych;
 4. 4 001 złotych do 7 500 złotych – w kwocie 400 złotych;
 5. 7 501 złotych do 10 000 złotych – w kwocie 500 złotych;
 6. 10 001 złotych do 15 000 złotych – w kwocie 750 złotych;
 7. 15 001 złotych do 20 000 złotych – w kwocie 1000 złotych.

Natomiast jeżeli WPS przekracza 20.000 zł, to wówczas opłata od pozwu wynosi 5% tej wartości.

9. O czym jeszcze należy pamiętać przy pisaniu pozwu?

Pamiętaj, że oprócz powyżej wskazanych wymogów, które są niezbędne do złożenia pozwu, powinieneś zawrzeć w jego treści również inne wnioski:

 1. Wniosek o zasądzenie kosztów procesu – bez tego wniosku sąd nie zasądzi od pozwanego kosztów, jakie poniesiesz w procesie – przede wszystkim uiszczonej przez Ciebie opłaty od pozwu. Pamiętaj, żeby w tym wniosku napisać, że żądasz zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.
 2. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy lub posiedzenia przygotowawczego również pod Twoją nieobecność – dzięki temu sąd będzie mógł przeprowadzić postępowanie dowodowe nawet jeżeli nie stawisz się do sądu w wyznaczonym terminie. Brak takiego wniosku będzie skutkował tym, że jeżeli nie stawisz się na wyznaczone posiedzenie, to sąd po prostu zawiesi takie postępowanie. W przypadku wyznaczenia posiedzenia przygotowawczego, bez takiego wniosku sąd od razu umorzy postępowanie, a dodatkowo obciąży Cię kosztami procesu. Widzisz więc, że lepiej jest złożyć ten wniosek, niż narazić się na ponoszenie kosztów procesu. Złożenie takiego wniosku nie wyklucza bowiem Twojego udziału w postępowaniu sądowym. W mojej ocenie zawsze trzeba stawiać się na wyznaczone posiedzenia, żeby móc odpowiednio zareagować na to, co się dzieje w sądzie. Wniosek o przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego czy rozprawy pod nieobecność strony jest tutaj tylko „buforem bezpieczeństwa”, który ma zabezpieczyć Cię przed negatywnymi konsekwencjami niestawiennictwa.
 3. wniosek o zobowiązanie pozwanego do przedłożenia dowodów znajdujących się w jego posiadaniu – jeżeli wiesz, że pozwany ma dostęp do dokumentów, które mogą być pomocne w rozpoznaniu sprawy, możesz złożyć wniosek, aby sąd zobowiązał pozwanego do ich przedstawienia. Jest to bardzo pomocne m.in. przy wykazaniu faktu, że pozwany zaakceptował wystawioną przez Ciebie fakturę VAT – możesz bowiem wnieść o zobowiązanie do przekazania przez pozwanego jego ksiąg rachunkowych.

10. Zapomniałem dołączyć niektórych załączników do pozwu. Co mam teraz zrobić?

Jeżeli te załączniki były wymienione w treści pozwu – doślij je do sądu jak najszybciej. Nie czekaj, aż sąd sam wezwie Cię do uzupełnienia pozwu, bo to może potrwać miesiąc, albo nawet i dłużej. Napisz po prostu pismo wyjaśniające, że przez omyłkę nie dołączyłeś niektórych załączników i dołącz je do tego pisma. Zadzwoń do sądu i ustal czy sprawie została nadana już sygnatura – jeśli tak, po prostu wskaż ją w piśmie wyjaśniającym. Jeżeli sprawa nie ma jeszcze sygnatury wskaż dokładnie, że załączniki dotyczą tej konkretnej sprawy – wskaż datę pozwu, strony sprawy i jej opis. Nie zapomnij dołączyć również odpisu pisma i załączników dla pozwanego.

Jeżeli w ogóle nie wskazałeś niektórych załączników w pozwie, to wówczas musisz przygotować pismo z dodatkowymi wnioskami dowodowymi – będzie to jednak dalsze pismo procesowe, a nie pismo uzupełniające braki pozwu.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące przygotowania pozwu – zadaj je w komentarzu pod tym wpisem. Chętnie pomogę 🙂


Niniejszy wpis jest elementem kampanii informacyjnej dla pracodawców i przedsiębiorców prowadzonej przez Kancelarię Sienkiewicz i Zamroch Radcowie prawni sp.p. w ramach wsparcia w czasie epidemii. Jeżeli interesują Cię inne praktyczne zagadnienia, mogące mieć znaczenie w tym okresie, to zapraszam na pozostałe blogi naszych prawników:

 • Karola Sienkiewicza Dochodzenie wierzytelności – rady dla wierzycieli chcących odzyskać swoje pieniądze.
 • Agaty Kicińskiej Prawo dla pracodawcy – praktyczne wskazówki jak poruszać się po przepisach Tarczy antykryzysowej.
 • Oliwi Radlak Konstytucja biznesu – wskazówki dla spółek dotyczące funkcjonowania w czasie epidemii.
 • Iwo Fisza Zagospodarowanie przestrzenne – informacje o tym, jak działają organy administracji w czasie epidemii.
 • Piotra Zamrocha Przesył energii – porady m.in. o możliwościach działania przedsiębiorstw przesyłowych w stanie epidemii.
 • Edyty Stark Zakończenie działalności – porady dla przedsiębiorców poszukujących ochrony w przepisach prawa upadłościowego.
Wojciech Jeliński

Jestem radcą prawnym przy OIRP w Toruniu, zaś obecnie pracuję w Kancelarii Sienkiewicz i Zamroch. W codziennej pracy zajmuję się prawem cywilnym, w szczególności dochodzeniem wierzytelności oraz prawem gospodarczym.

Podobne artykuły
Pozew przeciwko rolnikowi

 1. Kaśka pisze:

  Witam serdecznie, czy można pozwać Niepubliczną Szkołę Podstawową, która nie ma osobowości prawnej ? Nie posiada nr NIP ma tylko regon.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kaśka, ustawa o systemie oświaty nie przyznaje zdolności prawnej szkołom niepublicznym, a więc podmioty te, co do zasady, są pozbawione zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym. Za ich zobowiązania odpowiada natomiast organ prowadzący daną szkołę. Z ciekawości się zapytam – z czego wynika roszczenie?

 2. Kinga pisze:

  Dzień dobry. Chciałam się poradzić, którego kontrahenta powinnam wskazać w pozwie. Firmę, na którą jest wystawiona faktura czy firmę która zamawiała produkt ? Na fakturze nabywcą jest firma x, a odbiorcą firma y. Na fakturze widnieje również dopisek, że płatnikiem jest firma y. Kogo w tym przypadku należy pozwać ?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kinga, aby przeanalizować kwestię kto tutaj jest faktycznie dłużnikiem musiałbym poznać okoliczności sprawy – czy była zawierana pisemna umowa? Kto składał zamówienia? Czy firma x dysponowała stosownym upoważnieniem od firmy y na złożenie tego zamówienia? Zachęcam do bezpośredniego kontaktu przez zakładkę „Kontakt”.

 3. Marcin pisze:

  Fajny artykuł świetnie w prostych słowach opisane.

 4. Adam pisze:

  A jak wierzyciel ma odzyskać koszty doręczenia przez komornika? Przykładowo dłużnik nie odbierał nakazu zapłaty z sądu przy doręczaniu przez pocztę, ale odebrał przy doręczeniu komorniczym i nakaz się uprawomocnił.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Adam, trzeba złożyć do Sądu wniosek o zasądzenie tych kosztów. Do tego wniosku dołączasz postanowienie komornika w przedmiocie ustalenia kosztów doręczenia. Sąd powinien rozstrzygnąć o tych kosztach postanowieniem.

   • ja pisze:

    A jaka jest podstawa prawna takiego wniosku już po uprawomocnieniu się nakazu? Czy jak sąd wyda takie postanowienie to potem trzeba wnieść o klauzulę też na postanowienie?

    • Wojciech Jeliński pisze:

     W mojej ocenie będzie to art. 98 § 1 KPC – koszty dokonania doręczenia powinny być uznane za koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw przez powoda. Ponadto zostały one poniesione w wyniku postawy pozwanego, który nie odebrał przesyłki z sądu pomimo, że wskazany adres był prawidłowy.
     Po wydaniu postanowienia musi się ono uprawomocnić i wtedy trzeba złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

 5. Agnieszka pisze:

  Super artykuł zresztą jak wszystkie.
  W pozwie należy podać datę wymagalności roszczenia. Co w przypadku jeśli w jednym pozwie mam kilka faktur ? Należy uwzględnić najstarszą datę ? Jak to wygląda ?

 6. Agnieszka pisze:

  dziękuję za informację. a gdzie powinna być zamieszczona ta informacja? w której rubryce ? mogę datę wymagalności roszczenia podać w uzasadnieniu ?

 7. Monika pisze:

  Kontrahent zamówił artykuły na kwotę 3000. W dniu 1.01.2020 zapłacił 1000 zł. Do zapłaty zostało 2000 zł.
  Czy w jednym pozwie możemy żądać kwoty za nieopłaconą fakturę 2000 zł, 40 euro oraz odsetek od zapłaconego 1000 zł w wysokości 88,22 zł ? Wszystkie żądania należy wpisać w formularzu w pkt 6.1 ? Wiem, że nie trzeba składać pozwu na formularzach, ale jest mi wygodniej.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Monika, tak – w jednym pozwie możesz żądać wszystkich roszczeń związanych z tą transakcją. Jeżeli chcesz złożyć pozew na formularzu, to w rubryce „żądana kwota” wpisujesz sumę wszystkich roszczeń. Dopiero w rubryce „odsetki” trzeba wyszczególnić poszczególne kwoty ze wskazaniem rodzaju odsetek i okresów ich naliczania.
   Pamiętaj, że jeżeli masz dane o składnikach majątku dłużnika, to możesz w pozwie złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia – od jakiegoś czasu jest to bardzo ułatwione, pisałem o tym w tym wpisie: https://www.pozewzfaktury.pl/dwie-ustawy-dla-wierzycieli/

 8. Kaśka pisze:

  Jakie dokumenty załączone do pozwu trzeba poświadczyć za zgodność z oryginałem ?
  Czy następujące dokumenty muszą być potwierdzone ?
  – potwierdzenie odbioru paczki
  – e-maile
  – wydruk z rejestru SIO
  – xero potwierdzenia odbioru pisma

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kaśka, potwierdzenie za zgodność z oryginałem dotyczy profesjonalnych pełnomocników reprezentujących stronę. Strona sama nie może poświadczyć kserokopii za zgodność z oryginałem.
   Ponadto, takie dokumenty jak wydruki wiadomości e-mail lub wydruki z rejestrów nie powinny być w ogóle poświadczane, ponieważ w oryginale są to pliki elektroniczne. Ich wydruk jest traktowany jako forma dokumentowa i nie musi być w jakikolwiek sposób poświadczany.

 9. Małgorzata pisze:

  Dzień Dobry
  Bardzo proszę o pomoc w sprawie technicznej składania pozwu do sądu właściwego, sprawa w trybie upominawczym – odzyskiwanie należności.. Pozew składany jest drogą pocztową. Oto moje pytania:
  1. Czy do sądu wysyłam 3 wydruki pozwów i 3 komplety dokumentów ( dla każdej ze stron, czyli Pozwany Powód Sąd?
  2. Czy do Pozwanego wysyłam pozew wraz załącznikami samodzielnie, czy jest to czynność leżąca po stronie sądu?
  Nie jestem oczywiście profesjonalnym pełnomocnikiem, zatem moje pytania mogą wydać się trywialne, niestety dostęp do wiedzy prawniczej bywa często szalenie ograniczony
  Z poważaniem
  Małgorzata

  • Kaśka pisze:

   Wszystkie pisma procesowe składa się w tylu egzemplarzach, ilu uczestników strony przeciwnej bierze udział w danym postępowaniu. Dodatkowo jeden egzemplarz pisma należy złożyć dla sądu. To samo odnosi się do załączników, jakie są składane wraz z pismem. Pisma składa się w biurze podawczym sądu lub na poczcie listem poleconym.

 10. Kaśka pisze:

  Witam serdecznie. Mam pytanie komu należą się koszty postępowania klauzulowego w przypadku reprezentowania sprawy w Sądzie przez pełnomocnika ? Czy powinien otrzymać je pełnomocnik czy wierzyciel ?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kaśka,to generalnie zależy od umowy pomiędzy wierzycielem a pełnomocnikiem 🙂 Zasada jest taka, że w ramach postępowania sądowego koszty te są zasądzane na rzecz wierzyciela, natomiast umowa pomiędzy nim a pełnomocnikiem może mówić tym, że finalnie te koszty należą się pełnomocnikowi. Pamiętaj też, że samo udzielenie pełnomocnictwa procesowego obejmuje z mocy prawa również uprawnienie takiego pełnomocnika do bezpośredniego odbioru kosztów procesu od dłużnika (art. 91 pkt 5) KPC).

 11. Kaśka pisze:

  Witam serdecznie, czy w pozwie mogę zażądać odsetek za czas opróżnienia w spłacie części faktury ? Wystawiłam pozwanemu fakturę na kwotę 4492, 80 zł z dnia 28.08.2019r. (termin płatności 18.09.2019r.) W dniu 19.08.2020r. pozwany uiścił tylko część należności wynikającej z powyższej faktury, tj. kwotę 3.000 zł. Żądam więc odsetek od kwoty 1492,80 zł od dnia 19.09.2019r. do dnia zapłaty. Ale czy mogę zażądać również kwoty 441,40 zł tytułem odsetek za zwłokę częściowej spłaty należności ? Jak poprawnie powinnam sformułować to w pozwie ? Będę bardzo wdzięczna za podpowiedź.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kaśka, oczywiście możesz. Odsetki już wymagalne, czyli za dotychczasowy okres opóźnienia w spłacie kwoty 4.492,80 zł, wliczasz do wartości przedmiotu sporu, a w uzasadnieniu pozwu wskazujesz, w jaki sposób zostały one naliczone. Dalsze odsetki do dnia zapłaty oznaczasz tylko w żądaniu pozwu, przy czym rozpoczynasz ich naliczanie nie od dnia częściowej zapłaty, tylko od następnego dnia. Czyli w Twoim przykładzie roszczenie pozwu wyglądałoby w ten sposób (przy założeniu, że pozwany jest przedsiębiorcą):

   „Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty 1.934,20 zł wraz z:
   1) ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty 1.492,80 zł od dnia 20.08.2020 r. do dnia zapłaty,
   2) ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 441,40 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.”

   W uzasadnieniu wskazujesz, że kwota 1.492,80 zł dotyczy części niezapłaconej faktury, zaś kwota 441,40 zł to należne odsetki za okres od 19.09.2019 r. do dnia 19.08.2020 r. liczone od kwoty 4.492,80 zł.

   Oczywiście możesz w pozwie dochodzić również równowartości 40 euro jako rekompensaty (tylko wtedy nie zapomnij o wliczeniu jej również do wartości przedmiotu sporu): https://www.pozewzfaktury.pl/40-euro-tylko-nie-placz-prosze/

   • kaśka pisze:

    Dziękuję za informację. Chciałam się jeszcze upewnić czy od kwoty 441,40 zł powinnam domagać się odsetek ustawowych ? Chodzi mi o pkt 2) ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 441,40 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.”

    Dochodząc również rekompensaty, pozew może być tak sformowany ?

    “Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty 1.934,20 zł wraz z:
    1) ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty 1.492,80 zł od dnia 20.08.2020 r. do dnia zapłaty,
    2) ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 441,40 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.
    3) rekompensaty za koszt dochodzenia należności 175,94 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

    • kaśka pisze:

     Jestem samoukiem i niestety dużo rzeczy nie wiem. Czy pozew można sformować w ten sposób :
     Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty 2.105,14 zł tj:
     1) kwoty 1.492,80 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych od dnia 20.08.2020 r. do dnia zapłaty;
     2) kwoty 441,40 zł tyłem należnych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych;
     3) kwoty 170,94 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych i 94/100) tytułem rekompensaty za koszt dochodzenia należności.

     • Wojciech Jeliński pisze:

      Kaśka, jeżeli chodzi o rekompensatę, to przy formułowaniu żądania wliczasz ją do kwoty, od której żądasz odsetek za opóźnienie, tak więc będzie to brzmiało w ten sposób:

      „Wnoszę o zasądzenie od pozwanego na moją rzecz kwoty 2.105,14 zł wraz z:
      1) ustawowymi odsetkami za opóźnienie w transakcjach handlowych od kwoty 1.492,80 zł od dnia 20.08.2020 r. do dnia zapłaty,
      2) ustawowymi odsetkami za opóźnienie od kwoty 612,34 zł od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.”

      W treści uzasadnienia dopiero wskazujesz, że na dochodzoną kwotę składa się:
      1) kwota 1.492,80 zł tytułem należności głównej wynikającej z faktury nr ____;
      2) kwota 441,40 zł tyłem należnych odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych;
      3) kwota 170,94 zł tytułem rekompensaty za koszty dochodzenia należności.

   • Kaśka pisze:

    Witam serdecznie, w pozwie złożonym do sądu dochodziłam również rekompensaty za koszt dochodzenia należności. Kwotę tą wliczyłam do wartości przedmiotu sporu. Niestety sąd zwrócił pozew, a w uzasadnieniu napisał – brak prawidłowego określenia wartości przedmiotu sporu – wliczenie kwot tytułem należności rekompensaty za odzyskanie należności. Czy coś mogę jeszcze zdziałać w tej sprawie ?

    • Wojciech Jeliński pisze:

     Kaśka, na zwrot pozwu przysługuje zażalenie i to moim zdaniem powinien być właściwy kierunek w tym przypadku.

     Po pierwsze, czy zarządzenie o zwrocie pozwu zawiera uzasadnienie? Jeśli nie, to trzeba koniecznie wystąpić z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia tego zarządzenia i jego doręczenie. Taki wniosek podlega opłacie 100 zł i trzeba go złożyć w terminie tygodnia od dnia odebrania zarządzenia.

     Po tym, jak Sąd doręczy Ci zarządzenie z uzasadnieniem masz tydzień na wniesienie zażalenia. Opłata od zażalenia to 1/5 normalnej opłaty, przy czym odejmujesz tu kwotę 100 zł, którą uiściłaś od wniosku o uzasadnienie.

     • Kaśka pisze:

      Dziękuję serdecznie za informację. Sąd w uzasadnieniu napisał tak – brak prawidłowego określenia wartości przedmiotu sporu – wliczenie kwot tytułem należności rekompensaty za odzyskanie należności.

     • Wojciech Jeliński pisze:

      Kaśka, ale te zdania są napisane po słowie „Uzasadnienie”? Jeżeli na zarządzeniu nie ma napisanego słowa „uzasadnienie”, to trzeba o nie wystąpić. Jeżeli jest, to wówczas można od razu składać zażalenie.

 12. Agnieszka pisze:

  Witam serdecznie, w ramach współpracy gospodarczej sprzedałam kontrahentowi towar o łącznej wartości 6000 zł. Zostały wystawione 3 faktury po 2000 zł w miesiącu sierpniu, wrześniu oraz październiku 2018 r. Czy sprawę mogę skierować jeszcze do sądu ? Wydaje mi się, że do końca roku mam na to jeszcze czas.

  Art. 554. [Skrócone przedawnienie roszczeń]
  Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch.

  Art. 118. [Terminy przedawnienia]
  Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Agnieszka, jest dokładnie tak jak piszesz – termin przedawnienia roszczeń z tych faktur upłynie dopiero 31 grudnia 2020 r. Przy kierowaniu pozwu do sądu nie zapomnij wnieść o odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz o rekompensatę 40 euro od każdej faktury 😉

 13. Agnieszka pisze:

  Witam serdecznie, proszę o poradę.
  Sprzedałam w 2019 roku przedsiębiorcy Alicji Kowalskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą „Mumini” … towar. Wystawiłam faktury, które do dziś nie zostały zapłacone. Niestety kupująca zmieniła nazwisko i dokonała tej zmiany w CEIDG. Czy składając pozew mogę w uzasadnieniu użyć takiego sformułowania ?

  Pozwana w dniu 06.10.2020 r. dokonała zmiany danych przedsiębiorcy tj. zmiany nazwiska
  z Alicja Kowalska na Alicja Kowalczyk – vide: odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stąd oznaczenie pozwanej jest w sprawie niniejszej właściwe.

 14. Edyta pisze:

  Proszę o poradę.
  27.08.2019 r. oraz 20.12.2019 r. sprzedałam towar przedsiębiorcy. Chciałam złożyć pozew do Sądu, ale kazało się że przedsiębiorca jest wykreślony z CEiDG. Data wykreślenia wpisu z rejestru 03.04.2019 r. Sąd Rejonowy wydał zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na 10 lat. Podstawa prawna wykreślenia: art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o CEIDG i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy – zgłoszenie do CEIDG informacji o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej.
  Czy można pozwać przedsiębiorcę, który jest wykreślony z CEiDG ?

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Edyta, jak rozumiem chodzi tu o możliwość pozwania przed sądem gospodarczym? Generalnie można pozwać przed sąd gospodarczy przedsiębiorcę, który zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, ale w sytuacji, gdy zobowiązanie powstało w momencie działalności gospodarczej, a taka osoba później przestała prowadzić działalność. W podanym przez Ciebie przypadku jest odwrotnie – najpierw został orzeczony zakaz prowadzenia działalności, a następnie została zawarta umowa sprzedaży. Moim zdaniem należy więc przyjąć, iż zawarta umowa nie miała związku z działalnością gospodarczą i powództwo skierować do wydziału cywilnego danego sądu.

   Pamiętaj, że w przypadku gdy sąd uzna, że sprawa ma jednak charakter gospodarczy, to sam przekaże taką sprawę do odpowiedniego wydziału. Najważniejsze jest aby powództwo skierować do sądu, który będzie właściwy miejscowo.

   Cała sytuacja to dobry przykład na to, że przed zawieraniem umów należy uważnie sprawdzać swoich kontrahentów. Orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na 10 lat, to orzeczenie najwyższego możliwego wymiaru tego zakazu – oznacza to, że sąd uznał daną osobę za winną tego, iż nie złożyła wniosku o ogłoszenie upadłości we właściwym czasie, a stopień zawinienia był znaczny. Taka informacja to w zasadzie czerwone światło dla zawierania jakichkolwiek umów z odroczonym terminem zapłaty, ponieważ wynika z niej, że potencjalny kontrahent jest nierzetelny i najprawdopodobniej niewypłacalny.

 15. Kaśka pisze:

  Witam serdecznie, sąd zarządził zwrot pozwu z uwagi na niezachowanie warunków formalnych, a mianowicie niewskazanie adresu poczty elektronicznej powoda albo oświadczenia powoda, że nie posiada takiego adresu. Mogę jeszcze raz wnieść opłatę od pozwu i złożyć go ponownie ?

  • Kaśka pisze:

   A co w sytuacji jeśli złożony pozew bez adresu poczty elektronicznej został złożony w Sądzie, ale jeszcze nie został odrzucony ? Mogę dosłać pismo procesowe ? Jak poprawnie je sformułować, żeby Sąd nie cofnął pozwu ?

   • Wojciech Jeliński pisze:

    Kaśka, oczywiście i powinnaś to zrobić jak najszybciej. Po pierwsze – zadzwoń do Sądu i ustal sygnaturę akt sprawy. Tę sygnaturę wskaż w piśmie. Później napisz pismo procesowe zatytułowane „uzupełnienie braków pozwu z dnia ____”. Wskaż, że tym pismem uzupełniasz brak w postaci adresu poczty elektronicznej i go podaj. Wyślij to pismo (wraz z odpisem dla strony pozwanej) listem poleconym albo złóż w biurze podawczym sądu. Jeżeli uzupełnisz braki przed wydaniem zarządzenia o zwrocie, to pozew będzie traktowany tak, jakby był kompletny w chwili jego złożenia.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kaśka, a czy Sąd wzywał Cię wcześniej do uzupełnienia tego braku w określonym terminie? Jeśli tak, to jeżeli ten termin upłynął, to faktycznie konieczne jest złożenie nowego pozwu w sprawie. Oczywiście możesz to zrobić, ponieważ zwrot pozwu nie jest rozstrzygnięciem merytorycznym w sprawie.

   Jeżeli Sąd uprzednio Cię nie wzywał do uzupełnienia braków, to w ciągu tygodnia od doręczenia zarządzenia o zwrocie możesz ponownie wnieść ten pozew (już ze wskazaniem swojego adresu poczty elektronicznej) bez konieczności wnoszenia ponownej opłaty. Powołaj się na art. 130[1a] § 3 KPC – „W terminie tygodnia od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie pisma strona może je wnieść ponownie. Jeżeli pismo to nie jest dotknięte brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia.”.

   • Kaśka pisze:

    Dziękuję serdecznie za pomoc. Jeśli powoda reprezentuje radca prawny to w przypadku zwrotu pozwu z powodu braków formalnych tez jest 7 dni na dosłanie braków ? Czy jeśli powoda reprezentuje radca prawny to ten art. 130[1a] § 3 KPC nie działa ?

    • Wojciech Jeliński pisze:

     Kaśka, w zasadzie art. 130[1a] dotyczy przede wszystkim tych sytuacji, gdy powoda reprezentuje radca prawny, więc tak – wtedy również jest 7 dni. Tylko należy pamiętać, że tutaj nie uzupełniamy braków, ale wnosimy pozew ponownie, tzn. jeszcze raz składamy cały pozew spełniający wszystkie warunki formalne, wraz z załącznikami i odpisem dla strony przeciwnej. Po prostu powołujemy się tylko na uprzednio uiszczoną opłatę.
     Wówczas taki pozew wywołuje skutki od dnia wniesienia wcześniejszego pozwu.

   • Kaśka pisze:

    Sąd nie wzywał do uzupełnienia braków formalnych. Od razu wysłał zarządzenie:
    zwrot pozwu wniesionego przez radcę prawnego z uwagi na niezachowanie warunków formalnych, a mianowicie: – niewskazanie adresu poczty elektronicznej powoda albo świadczenia powoda, że nie posiada takiego adresu ( w nagłówku pozwu wskazano jedynie adres mailowy pełnomocnika powoda – art. 458 3 k.p.k)

 16. Marta pisze:

  Co jest siedzibą osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ? W umowie sprzedaży jako sąd właściwy wskazano sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Marta, siedzibą jest główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – najłatwiej sprawdzić to w CEIDG, gdzie każdy przedsiębiorca musi wskazać takie miejsce.

 17. Małgosia pisze:

  Dzień dobry, mam pytanie. W związku z błędem księgowości zostało wysłane wezwanie do zapłaty określające numer faktury w poprawny sposób, lecz kwota jest błędna. Teraz, w trakcie pisania pozwu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, zorientowałam się w błędzie księgowości. Czy owe wezwania są bezskuteczne? Czy jest jakiś sposób, aby móc włączyć te pozycje do pozwu? Z poważaniem, Małgosia

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Małgosia, to wezwanie nie jest bezskuteczne. O istnieniu zobowiązania decyduje bowiem treść umowy zawartej pomiędzy stronami, a nie treść wezwania. Nawet bez uprzedniego wezwania można dochodzić swoich praw przed sądem, jeżeli termin zapłaty faktur już minął, chociaż nie jest to zalecane z uwagi na ewentualnych zarzut zaniechania próby polubownego rozwiązania sporu.

   Najprościej w takim przypadku byłoby wysłać kolejne wezwanie, z zaznaczeniem, że w poprzednim był błąd w zakresie należnej kwoty. W nowym wezwaniu trzeba wskazać prawidłową kwotę zobowiązania i dać krótki termin na uregulowanie należności. Wówczas jeżeli dłużnik nie zapłaci można spokojnie składać pozew do sądu.

 18. Małgosia pisze:

  Dziękuję za odpowiedź.
  Moje wyrazy szacunku.
  Małgosia.

 19. Kaśka pisze:

  Witam serdecznie. Pozwany zapłacił na rzecz powoda kwotę zasądzoną nakazem zapłaty. Nie zapłacił odsetek od zasądzonej kwoty oraz kosztów procesu. Wysłałam pismo wzywające do zapłaty, niestety pozwany nie zapłacił. Kiedy dochodzenie odsetek się przedawnia ? Nakaz zapłaty wydany był 14.01.2020 r. Co najlepiej zrobić w takiej sytuacji ? Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Kaśka, jeżeli masz już klauzulę wykonalności, to najlepiej wszcząć egzekucję u właściwego komornika. Jeżeli nie masz jeszcze klauzuli, to złóż o nią wniosek do sądu.

   Przy wszczęciu egzekucji wskaż, że należność główna została spłacona i żądasz ściągnięcia jedynie odsetek i kosztów.

   Generalnie roszczenia z nakazu zapłaty przedawniają się z upływem 6 lat, natomiast odsetki jako świadczenia uboczne – z upływem 3 lat, chyba że w pozwie zostały skapitalizowane i mieszczą się w kwocie zasądzonej nakazem zapłaty.

   Dziękuję i również życzę wszystkiego dobrego na Nowy Rok 🙂

   • Kaśka pisze:

    Pozwany nie zapłacił za fakturę 1.556,65 zł (termin płatności 27.09.2017 r.). W pozwie złożonym 1.07.2019 r. domagałam się kwoty za fakturę 1.556,65 zł + odsetki 60,37 zł + 170,47 zł rekompensata za koszt dochodzenia należności. Wszystko zsumowałam i żądana kwota wyniosła 1.787,49 zł. Od tej kwoty zażądałam jeszcze odsetek od daty złożenia pozwu do dnia zapłaty. 14.01.2020 r. sąd wydał nakaz zapłaty, aby pozwany zapłacił kwotę 1.787,49 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 01.07.2019 r. do dnia zapłaty. Czy w takiej sytuacji mogę domagać się odsetek w przeciągu 3 lat czy 6 lat ?

    • Wojciech Jeliński pisze:

     Kaśka, jeżeli chodzi o odsetki od kwoty 1.787,49 zł – to w ciągu 3 lat.

     Jeżeli chodzi o odsetki w wysokości 60,37 zł, które zostały dodane do kwoty należności, to w ciągu 6 lat. Przy czym należy pamiętać, że ta należność, to już nie odsetki, a kwota główna wynikająca z nakazu.

 20. Małgorzata pisze:

  Dzień Dobry
  W sierpniu złożyliśmy pozew o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, gdzie wps była kwota 900 złotych będąca sumą rekompensat, tzw 40 euro. Dzisiaj dostaliśmy sprzeciw od nakazu zapłaty, na który wypada nam coś napisać. Stąd moje pytania:
  1. Jaki tytuł ma takie pismo? Odpowiedź na sprzeciw?
  2. jakie konsekwencje ma dla małego przedsiębiorcy ( Sp. z o.o.) wniosek pozwanego o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów działu o postępowaniu w sprawach gospodarczych ( powodem jest Szpital)
  Proszę o każdą cenną wskazówkę.
  Z poważaniem

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Małgorzata,
   1. Takie pismo najlepiej nazwać właśnie „odpowiedź na sprzeciw”. Ewentualnie można je zatytułować „replika”.

   2. Konsekwencją złożenia takiego wniosku jest pominięcie przepisów o postępowaniu gospodarczym, które wprowadziły pewne ograniczenia dowodowe – pisałem o tym m.in. tutaj: https://www.pozewzfaktury.pl/dzisiaj-nowelizacja-kpc-weszla-w-zycie/

   Ten wniosek wpływa więc tylko na tryb procedowania Sądu, nie na okoliczności faktyczne sprawy. Brak rygorów z postępowania gospodarczego oznacza przede wszystkim możliwość korzystania przez strony ze wszelkich środków dowodowych, w tym ze świadków, brak sztywnego terminu na powoływanie nowych dowodów, itp.

   Polecam też zerknąć do innego wpisu, w którym opisywałem różnice postępowania gospodarczego od zwykłej procedury: https://www.pozewzfaktury.pl/korzysci-z-postepowania-gospodarczego/

 21. Prawnik pisze:

  Bardzo fajny artykuł który pomoże niejednemu kowalskiemu, dobra robota.

 22. Marek pisze:

  Panie Wojciechu, proszę o podpowiedź. Mam złożony pozew, jeden pozwany, ale w pozwie jest kwota, która wynika z czterech faktur o różnych terminach płatności. Zostałem poproszony o uzupełnienie daty wymagalności całego roszczenia. Co wpisać? Czy dzień po najstarszej/najmłodszej fakturze, czy może dla każdej faktury inną datę? Będę wdzięczny za odpowiedź.

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Marek, jeżeli faktury mają różne terminy płatności, to należy wskazać cztery daty wymagalności – dla każdej z faktur. Na przykład:
   Dzień wymagalności roszczenia z faktury nr X to 6.04.2022 r.,
   Dzień wymagalności roszczenia z faktury nr Y to 10.05.2022 r.
   I tak dalej 🙂
   Oczywiście jako dzień wymagalności wskazujesz dzień po upływie terminu płatności danej faktury (zwróć uwagę na soboty, niedziele i święta, które przesuwają termin zapłaty, a więc przesunięciu ulega też wtedy data wymagalności).

   • Kaśka pisze:

    Czyli jeśli termin zapłaty faktury przypada np. na piątek to data wymagalności roszczenia wypada w sobotę i ulega przesunięciu na poniedziałek ?

    • Wojciech Jeliński pisze:

     Kaśka, jeśli termin zapłaty przypada na piątek, to data wymagalności wypada w sobotę. Data wymagalności nie ulega przesunięciu. Przesunięciu ulegają tylko terminy zapłaty.

 23. Katarzyna pisze:

  Bardzo dobry artykuł .Szukam informacji ,jak określić datę wymagalności ,jeżeli roszczenie składa się z kilku faktur o różnych datach.

 24. Łukasz pisze:

  Dzień dobry Panie Wojciechu,
  Jaki wskazać w pozwie adres pozwanego, który prowadził działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, ale zakończył jej prowadzenie, a wpis w CEIDG został wykreślony ? Urząd Gminy oczekuje np. numeru PESEL lub innych danych pozwanego, aby móc sprecyzować o którą osobę chodzi i ustalić jej adres zamieszkania. Czy jest sens wpisywać dotychczasowy adres prowadzenia działalności gospodarczej? Z góry dziękuję za podpowiedź.

 25. Krzysztof Rutkowski pisze:

  Panie Wojciechu,

  Artykuł bardzo pomocny.

  Na złożony pozew o zapłatę odprawy i odszkodowania w związku z tym iż, dnia 11.08. 2023 r. doszło do wygaszenia mojego stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1195) „wygaszanie stosunku pracy” jest mylące i wprowadza w błąd, gdyż w istocie jest rozwiązaniem stosunku pracy.
  Przyczyną wygaszenia stosunku pracy jest fakt, iż w okresie od 15.08.1979 r. do 31.07.1990 r. pełniłem służbę w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.
  Pismo informujące o wygaszeniu mojego stosunku pracy w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dniem 11 sierpnia 2023 roku doręczono mi 31.07.2023 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy przesłał Wezwanie Do Usunięcia Braków Formalnych Pisma Procesowego i wezwał mnie do usunięcia braków formalnych pozwu poprzez:
  a) wskazanie kwoty brutto dochodzonej z tytułu odprawy
  b) wskazanie kwoty dochodzonej tytułem odszkodowania
  c) wskazania czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienia przyczyn ich niepodjęcia
  d) oznaczenie daty wymagalności roszczenia o odprawę i o odszkodowanie – w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu.
  Co do pkt a i b
  1. Zasądzenie odprawy w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia w związku rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika;
  2. Zasądzenie odszkodowania w wysokości 3 miesięcznego wynagrodzenia w związku rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika;
  przeliczę to na konkretną kwotę biorąc od uwagę ostatnio wypłacone pobory.

  Niestety niw wiem co odpisać na punkty c i d wezwania
  W miarę możliwości proszę o pomoc

  • Wojciech Jeliński pisze:

   Krzysztof Rutkowski, jeżeli chodzi o próbę mediacji, to chodzi o wskazanie czy przed wytoczeniem sprawy strony podjęły rozmowy polubowne (lub było wysyłane wezwanie do zapłaty) a jeżeli nie, to z jakich powodów (np. pozwany nie chciał prowadzić takich rozmów). Natomiast data wymagalności roszczenia to dzień od którego można dochodzić zapłaty – najczęściej jest to pierwszy dzień po terminie zapłaty roszczenia.
   Jeżeli chodzi o sprawy pracownicze, to najlepszą wiedzę w tym zakresie posiada moja koleżanka – Agata Kicińska: https://prawodlapracodawcy.pl/

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *