Klauzula RODO na fakturze

Wojciech JelińskiKomentarze (1)

Dzień pierwszy – oglądam telewizję.
RODO.
Dzień drugi – czytam gazetę.
RODO.
Dzień trzeci – przeglądam internet.
RODO.
Dzień czwarty – boję się otworzyć lodówkę…

Tak, tak – temat, który atakował nas ze wszystkich stron w drugim kwartale tego roku, zawitał w końcu na mojego bloga. Chodzi oczywiście o RODO. Wiem, że często przedsiębiorcy szukają informacji o tym, czy w związku z RODO, na ich fakturach powinny pojawić się jakieś dodatkowe klauzule.

Na powyższe pytanie odpowiem krótko – nie ma obowiązku, aby na wystawionych fakturach pojawiły się jakiekolwiek informacje związane z RODO. Natomiast faktura może Ci pomóc zrealizować przewidziany w RODO obowiązek informacyjny. W jaki sposób? Otóż w przypadku nowych kontrahentów wraz z fakturą możesz wysłać im klauzulę informującą o tym, że przetwarzasz ich dane osobowe.

Sam się RODO nie zajmuję – wolę skupić się na postępowaniu gospodarczym – ale w naszej Kancelarii są oczywiście prawnicy od tej działki. Zainteresowanych tematem klauzuli informacyjnej, jej treści i kiedy dokładnie należy spełnić obowiązki wynikające z RODO, odsyłam do tego wpisu, który przygotowała Oliwia Radlak:

Kiedy należy wykonać obowiązek informacyjny?

Jeżeli interesujesz się jakie jeszcze obowiązki związane z RODO musisz spełnić jako przedsiębiorca, poszukaj informacji na powyższym blogu. Oliwia z pasją zajmuje się tym tematem i na blogu opisuje wiele różnych zagadnień związanych z RODO. Z pewnością znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące Cię pytania!

Klauzula RODO na fakturze

Postępowanie gospodarcze nie dla osób fizycznych?

Wojciech Jeliński4 komentarze

Dużo było dyskusji o tym, które podmioty powinny podlegać pod nowe przepisy regulujące postępowanie gospodarcze. Oczywiście dyskusja obejmowała tylko krąg przedsiębiorców. Ustawodawca jest bowiem świadomy, że istnieje grupa przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą na niewielką skalę. Od takich podmiotów trudno oczekiwać takiego samego profesjonalizmu, jak od np. dużych spółek kapitałowych. Dlatego już we wstępnej wersji projektu przewidziano możliwość wyłączenia się spod postępowania gospodarczego, o czym pisałem TUTAJ.

Przed opublikowaniem projektu pojawiały się głosy że wyłączeniem mieliby zostać objęci mikroprzedsiębiorcy. Później w pierwszej wersji projektu mowa była już o osobach rozliczających się w formie karty podatkowej. W toku uzgodnień wiele podmiotów wskazywało na to, aby inaczej określić krąg osób uprawnionych do złożenia wniosku o wyłączenie sprawy spod procedury gospodarczej. Proponowano, aby byli to m.in. przedsiębiorcy uprawnieni do korzystania z uproszczonej księgowości lub tzw. mali podatnicy.

Z odpowiedzi Ministerstwa Sprawiedliwość można było początkowo odnieść wrażenie, że uwagi w tym zakresie nie będą jednak uwzględnione. A tu niespodzianka! Projektowany przepis o wyłączeniu spod postępowania gospodarczego brzmi obecnie w ten sposób:

Art. 47993. § 1. Na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd gospodarczy rozpozna sprawę z pominięciem przepisów niniejszego działu.

Ustawodawca rozszerzył więc krąg osób podlegających wyłączeniu – i to w możliwie największy sposób! Możliwością wyłączenia zostali objęci wszyscy przedsiębiorcy będącymi osobami fizycznymi. Tym samym ustawodawca podkreślił, że przepisy procedury gospodarczej są skierowane bardziej do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej.

Czy przepis w takiej formie się utrzyma, czy też ustawodawca zmieni go po raz kolejny? O wszystkim na pewno będę informował na blogu.

Postępowanie gospodarcze nie dla osób fizycznych?

Czas leci naprawdę szybko i zanim się obejrzymy, postępowanie gospodarcze wróci na dobre. Ci, którzy nie przygotują się na zmiany, mogą się niemile zaskoczyć. Niestety, świadomość zmian w prawie zwykle “budzi się” u przedsiębiorców dopiero wtedy, gdy te zmiany już wejdą w życie. A wówczas trzeba wszystko nadganiać, przez co traci się naprawdę dużo czasu. Dlatego dobrze wyrobić w sobie nawyk śledzenia najnowszych przepisów – tak, aby nie dać się im zaskoczyć.

Dla tych, którzy lubią przygotować się na zmiany, spieszę donieść, że ukazała się nowa wersja projektu ustawy o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego – ma ona znaczenie nie tylko ze względu na powrót postępowania gospodarczego, ale szykuje ona generalnie małą rewolucję w postępowaniu sądowym (chociażby w postaci planu rozprawy lub posiedzenia przygotowawczego). Z nową wersją projektu można zapoznać się TUTAJ.

W porównaniu do pierwszej wersji projektu można zauważyć, że ustawodawca zrezygnował z wprowadzania niektórych przepisów. Wprowadzono również zmiany mające wpływ na inne uregulowania uprawnień stron procesowych.

W ramach postępowania gospodarczego zmieniło się w zasadzie niewiele, bo jeden przepis. Z tym, że jest on dla tego postępowania kluczowy – określa bowiem jaki krąg podmiotów może wyłączyć się spod postępowania gospodarczego. I dlatego właśnie, że przepis ten jest ważny, omówię go w osobnym wpisie.

Nowa wersja projektu ustawy przywracającej postepowanie gospodarcze

Odpowiedź na pozew w nowym KPC

Wojciech JelińskiKomentarze (1)

Ostatnio natknąłem się na artykuł dotyczący projektu ustawy wprowadzającej postępowanie gospodarcze. Tytuł artykułu był bardzo dramatyczny: “Nowy k.p.c. bez odpowiedzi na pozew i dalszych pism przygotowawczych“. Na pierwszy rzut oka – szok! Najpierw pomyślałem, że może chodzi o jakiś inny projekt ustawy. Jednak autor wyraźnie opisywał ten sam projekt, który omawiam na niniejszym blogu. Jak się okazało – po lekturze tytuł artykułu okazał się tak samo szokujący, jak nieprawdziwy. Na wstępie od razu uspokajam – odpowiedź na pozew, jak i dalsze pisma przygotowawcze w nowym k.p.c. będą.

Nie chodzi bowiem wcale o to, że ustawodawca całkowicie usunie z KPC przepisy dotyczące odpowiedzi na pozew i dalszych pism procesowych (co zdaje się sugerować tytuł artykułu). Przepisy te zostaną jedynie zmodyfikowane i umieszczone w innym miejscu kodeksu niż dotychczas.

Przyjrzyjmy się zatem regulacjom dotyczącym odpowiedzi na pozew. Obecnie przepisy określające prawo strony do jej wniesienia to art. 207 § 1 i 2 KPC:

Art. 207. § 1. Pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew.
§ 2. Przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie

Jak widzimy odpowiedź na pozew może być wniesiona przez pozwanego  przed pierwszym posiedzeniem w sprawie. Sąd nie musi więc wyznaczać terminu pozwanemu na udzielenie odpowiedzi. Czyli nawet gdyby pozwany wniósł odpowiedź na pozew do Sądu dzień przed pierwszą rozprawą (co praktycznie uniemożliwia odpowiednie przygotowanie się drugiej strony na rozprawę), to tak wniesiona odpowiedź jest skuteczna.

A jak ma być w nowym KPC? Kwestię tę będzie regulować art. 205¹ § 1 KPC:

Art. 205¹. § 1. Przewodniczący zarządza doręczenie pozwu pozwanemu i wzywa go do złożenia odpowiedzi na pozew, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. O zarządzeniu doręczenia pozwu zawiadamia się powoda.

Tak naprawdę jedyne co się zmieni to obowiązek Sądu do wezwania pozwanego do złożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie. Obecnie takie wezwanie i wyznaczenie terminu zależy tylko od decyzji Sądu.

A jak wygląda sprawa z dalszymi pismami przygotowawczymi? Dzisiaj procedurę ich składania przed Sądem reguluje art. 207 § 3 KPC:

§ 3. Przewodniczący może także przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę zobowiązać strony do złożenia dalszych pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, termin, w którym należy je złożyć, i okoliczności, które mają być wyjaśnione. W toku sprawy złożenie pism przygotowawczych następuje tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi, chyba że pismo obejmuje wyłącznie wniosek o przeprowadzenie dowodu. Sąd może wydać postanowienie na posiedzeniu niejawnym.

Warto zwrócić uwagę szczególnie na drugie zdanie powyższego paragrafu – składanie pism przygotowawczych w toku sprawy następuje tylko wtedy gdy sąd tak postanowi. Już ten zapis ma na celu ograniczenie tzw. “przerzucania się” pismami procesowymi przez strony.

W nowym KPC kwestia składania pism procesowych będzie uregulowana w art. 205³ § 1:

Art. 205³. § 1. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w sprawach zawiłych lub obrachunkowych, przewodniczący może zarządzić wymianę przez strony pism przygotowawczych, oznaczając porządek składania pism, terminy, w których pisma należy złożyć i okoliczności, które mają być wyjaśnione

Przesłanką złożenia dalszych pism procesowych będzie więc dokonanie oceny przez sąd, czy złożenie takich pism jest w danym przypadku uzasadnione. Wydaje się więc, że możliwość składania pism procesowych będzie bardziej ograniczona niż w obecnym KPC, ale na pewno nie zostanie całkowicie wyłączona.

Tak naprawdę treść wspomnianego na wstępie artykułu jest o czymś zupełnie innym niż sugeruje to jego tytuł – chodzi bowiem o zmiany w kwestii powoływania przez strony nowych faktów i dowodów w toku procesu. Dwa główne artykuły regulujące kwestię możliwości powoływania przez stronę nowych faktów i dowodów oraz uznawania ich za spóźnione – art. 207 § 6 i art. 217 KPC – również zostaną zmodyfikowane.

I to te zmiany są głównym tematem tego artykułu, a nie te dotyczące składania pism procesowych. Zgodzę się, że zmiany te są również ważne i ciekawe. Wszystko byłoby więc w porządku, gdyby nie “apokaliptyczny” tytuł artykułu. Stąd moje pytanie – po co straszyć ludzi, skoro można po prostu napisać “Powoływanie twierdzeń i dowodów w nowym KPC“? 🙂

Odpowiedź na pozew w nowym KPC

Zwalczanie zatorów płatniczych

Wojciech JelińskiKomentarze (0)

Jakiś czas temu pisałem o “Zielonej Księdze” opublikowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Tak się składa, że po opublikowaniu tego wpisu otrzymałem propozycję napisania artykułu na ten temat do Biuletynu Euro Info. Biuletyn ten to magazyn dla małych i średnich przedsiębiorstw poruszający tematykę związaną z różnymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej, na które wpływ mają regulacje Unii Europejskiej.

Mój artykuł o propozycjach Ministerstwa dotyczących zwalczania zatorów płatniczych w Polsce ukazał się w najnowszym numerze Biuletynu, który jest dostępny całkowicie za darmo TUTAJ. Zainteresowanych zapraszam do zapoznania się z artykułem (artykuł rozpoczyna się na str. 20).

Miłej lektury!

Zwalczanie zatorów płatniczych